Hlavní navigace

9 kroků k efektivnímu energetickému managementu

5. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © buchachon - Fotolia.com
Jedním z hybných témat současnosti a stěžejních kritérií rozvoje budoucnosti je systém řízení a přístupu k energetickému hospodářství a k energiím samotným.

V některých ekonomikách je tento krok směrem k úsporám, změnám energetické náročnosti a kontinuálnímu systémového přístupu k hledání alternativních cest, podporován národními a regionálními vládami. Podniky a organizace musí řešit efektivitu vlastního energetického hospodaření. Jak vlastně k základním otázkám přistoupit, jaké vazby je nutno zohlednit v rámci otázek šetření energií, snižování nákladů, ochrany životního prostředí? Chcete trvale působit na zlepšení své situace a zajímají Vás informace jak tyto požadavky realizovat? Systém energetického managementu nabízí příležitosti ke snížení specifických nákladů na energie a ochranu životního prostředí. Tento systém řízení je možno hodnotit nezávislou externí akreditovanou certifikační autoritou, tedy lze provádět audity a certifikace tohoto systému dle požadavků standardu ISO 50001:2011 a i takto prokazovat svým klientům, okolí prezentovat svůj vztah a strategii v této oblasti pro Vaše okolí. Zde jsme pro Vás připravili krátký návod pro zavedení systému energetického managementu.


1. Udělejte skutečnou analýzu
Při analýze můžete získat přehled o potřebných skutečnostech z již existující dokumentace. Je třeba shromažďovat veškeré informace a vzít v potaz následující aspekty:
• spotřeba a požadavky na energetickou účinnost
• provozní, organizační, zákaznické požadavky
• právní požadavky a povolení
• strategie, politiky, strategické a operativní cíle
• data o potřebě jednotlivých druhů energií
• výsledky nákladového účetnictví a možností plánování investic
Pro zpracování je potřebná tzv.“ porovnávací tabulka“ (matice nebo přehled), která umožní odhalit mezery a možnosti úspor včetně zvýšení efektivity. Tento výstup je zpracováván v takové formě, kde je možné aktualizovat a sledovat trendy jeho vývoje.

2. Vytvořte Energy Team
Jmenujte vedoucího týmu, ideálně z funkce, která má velký zájem na efektivním využívání energie. To může být výrobní, technický ředitel, šéf technologie - pro tyto lidi obecně platí, že jsou zaměření na energetickou účinnost a nízké náklady na energii. V týmu je nutno mít zastoupené i různé funkce v rámci společnosti s největším dopadem na energetickou účinnost.

3. Definujte svoji energetickou potřebu a své cíle
Definice strategie energetické účinnosti je klíčovým krokem na cestě k efektivnímu systém energetického managementu. Tato strategie musí být začleněna do podnikové strategie a být v souladu se strategickými i operativními cíly a programy směřujícími k dosažení udržitelného hospodaření a rozvoje. Jestliže je cílem zavedení energetického managementu a certifikaci systému podle ISO 50001, pak musí politika, cíle a opatření odpovídat požadavkům normy.

4. Prozkoumejte použité energie a místa, kde jsou spotřebovávány
Dalším úkolem bude zachytit aktuální spotřeby energie a jejich místa. Na počátku si určitě všimnete nějakých chyb ve vašem stávajícím technickém měřicím zařízení a v efektivním využívání energie. Při hodnocení analýzy mějte na paměti, že chyby v počáteční fázi nejsou žádná překážka.
Praxe ukazuje, že stávající naměřená data spotřeby energie často nevykazují dostatečnou představu o energetické účinnosti podniku.
Pro první odhady mohou být použity údaje z energetických štítků, následně je analýza odpovídající skutečným měření, proto mějte na paměti i různá rizika:
• pouze údaje skutečně změřené, můžete trvale sledovat, pro zlepšení jejich úrovně. Pouze data, která můžete skutečně ovlivnit je třeba sledovat průběžně.
• pokud pracujete pouze s odhady, můžete stanovit špatné kritéria významnosti
• znalost celého zařízení a procesů může být mnohem důležitější

5. Spravujte energetickou účinnost a jejich "kritické" spotřebitele a procesy
Trvalý rozvoj "znalostní základny" je důležitým cílem systému energetického managementu.
Jestliže jsou identifikovány spotřeby ve vaší společnosti, potřebujete setřídit nejkritičtější spotřeby (ve smyslu spotřeby a možností úspor), které chcete ovládat v budoucnosti. Následně stanovit cíle, jak přesně bude zlepšení vypadat v příštích letech. Energetická výkonnost odkazuje na měřitelné výsledky (účinnost, využití a spotřeba).
Při formulaci akčních plánů musí být předem definovány ukazatele, na kterých lze úspěch měřit konkrétně. Vždy začněte s prováděním opatření, která slibují rychlý úspěch, a případně také v oblastech, které nevyžadují investice i když mají malý význam.

6. Definujte jednoduchý základní proces pro systém energetického managementu
Pro integraci řízení spotřeby energie do stávajících systémů řízení je obvykle namístě definovat proces obsahující vyšší manažerskou kontrolu. Cílem je zaměřit se s jeho pomocí na racionální přístup k těm oblastem, které nabízejí nejlepší poměr nákladů a přínosů ke zlepšení energetické účinnosti. Udržujte proces tak jednoduchý, jak jen je to možné.

7. Rozdělte úkoly a povinnosti
Interní komunikace a školení pracovníků je klíčem k úspěšné realizaci systému energetického managementu. Nejdříve analyzujte, kteří zaměstnanci mají dopad na energetickou účinnost a jak velkou. Pak přizpůsobte typ a rozsah nezbytné komunikace, vzdělávání a odborné přípravy šité na míru v různých oblastech. Nezapomeňte na dodavatele a poskytovatele služeb!
Energetická politika je jedním z klíčových prvků komunikace. Pokud bude energetická politika koncipována jako stručné, krátké pokyny, zvýšíte šanci, že bude vnímána.

8. Správa procesů s dopadem na energetickou účinnost
Nyní je nutné pokračovat v řídicích a kontrolních procesech s dopadem na programy energetické účinnosti. Pravidelně kontrolujte, zda účinnost těchto postupů a procesů, které mohou vést ke značným ztrátám v oblasti energetické účinnosti a řízení je v rámci modelu PDCA (Plan, Do, Check, Act). Použijte důsledně stávající systémy a kontrolní opatření.
Kromě klasických výrobních procesů jsou zejména procesy nákupu technického vybavení, energetických výrobků a služeb, proces údržby zařízení, jedinečnou příležitostí jak zlepšit energetickou účinnost.
Další důležitou součástí energetického managementu je zajistit dodržování právních předpisů. Příslušná dokumentace k systému je důležitá pro úspěch, ale dokumentujte jen to, co je nutné!
Energetická účinnost je pouze jedním z mnoha faktorů efektivní výroby. Je zde však významný potenciál úspor například:
• rozvaha umístění procesů a zázemí včetně sousedních objektů, ve vztahu k vytápění a rekuperace tepla
• energeticky optimalizovaný design výrobních procesů (výrobních fáze, série, využití zařízení)
• optimalizovaný nákup vybavení, technické zázemí a služby
• zvýšená pozornost energetické účinnosti výrobku a obalový design

9. Zkontrolujte účinnost a efektivitu systému
Základním prvkem pro hodnocení efektivnosti systému energetického managementu jsou interní audity energetického managementu. Cílem auditu je prokázat, zda byl systém realizován efektivně, a je schopen dosáhnout požadovaných zlepšení.
Při přezkoumání účinnosti a efektivnosti systému, mějte na paměti, zda náklady na energii, a tím i veškeré úspory energie ve stejnou dobu dosáhly potřebnou míru úspory nákladů. A to tak, že systém je tehdy efektivní, když náklady na systém a investice jsou menší než dosažené úspory nákladů. Výjimkami jsou jiné nebo další motivy, jako jsou například právní požadavky a očekávání zákazníků.

Co více k certifikaci a externímu posouzení energetického managementu
Nezávislé posouzení a certifikát přidá vašemu snažení důvěryhodnost a může Vám pomoci k lepšímu obrazu vaší společnosti v očích zákazníků, okolí i vlastních pracovníků. Pokud se rozhodnete certifikovat svůj systém energetického managementu, možná budete potřebovat předběžné posouzení pro odhalení oblastí, které nesplňují požadavky normy a uzavřít tyto mezery před certifikačním auditem.
Je důležité pečlivě si vybrat certifikační společnost. Obecně platí, že spolupráce na mnoho let ovlivní do určité míry celkový vývoj Vašeho systému řízení. Proto je třeba takový vztah založit na přínosech plynoucích z odborných znalostí a zkušeností, bez kterých audit nemůže poskytnout potenciál pro trvalé zlepšování organizace a jejího systému řízení.

Ing. Martin Krejčí a Ing. Petr Kopecký
Leadauditoři a Lektoři QualityAustria a CIS s.r.o.

Autor článku