Hlavní navigace

Boom v Evropě - e-learning - závody s USA

Sdílet

Firma International Data Corporation (IDC), jež je součástí vydavatelskéhokoncernu IDG, a zabývá se průzkumem trhu, předpokládá do roku 2004 nárůst hodnoty trhu e-learningu v Evropě na...
Firma International Data Corporation (IDC), jež je součástí vydavatelského
koncernu IDG, a zabývá se průzkumem trhu, předpokládá do roku 2004 nárůst
hodnoty trhu e-learningu v Evropě na 4 miliardy dolarů. Základem této prognózy
je rostoucí potřeba cenově výhodného doškolování nezávislého na geografické
poloze. Roční nárůst by měl být průměrně 96 %. Hlavní užití bude spočívat ve
školeních zaměřených na informační technologie: v roce 2004 by měl tento sektor
zahrnovat celých 50 % sledovaného trhu. Důležitou roli budou hrát školení v
dalších oborech: v oblastech marketingu, prodeje a řízení.


Neradostné zjištění

Téměř před rokem se v Lisabonu uskutečnilo zasedání Evropské rady. Hlavy států
a vlád se zde shodly na nutnosti "vytvořit z Evropské unie subjekt s největší
konkurenceschopností v celosvětovém měřítku a s nejdynamičtější ekonomikou
řízenou znalostmi, subjekt schopný zajistit trvale udržitelný hospodářský růst
s větším množstvím pracovních míst v lepší kvalitě a s větší sociální
soudržností".

Je nesporné, že Evropa stále zaostává ve využívání informačních technologií za
Spojenými státy, což nemůže vyvážit ani lepší vzdělávací systém. Podle Viviane
Redingové, komisařky pro vzdělávání a kulturu, není normální, že 80 % obsahu
Internetu pochází z USA. Jak zdůraznila, že je třeba vytvořit evropský
software, který by byl využíván ve školách, a do konce roku 2002 všechny školy
napojit na Internet. Zodpovědnost leží přitom na ministrech členských států;
komise bude pouze napomáhat v jejich úsilí. Přitom je třeba si navzájem pomáhat
a spolupracovat. Cílem je, aby se daly do pohybu podniky a celá ekonomika.


Bez digitální gramotnosti to nepůjde

Jako jeden z nástrojů k uskutečnění těchto cílů vznikla iniciativa Elektronické
učení (e-learning), která je nyní v Evropské unii široce diskutována. Prvním
krokem v rámci této iniciativy je zajištění digitální gramotnosti občanů
odstupňované podle jednotlivých cílových skupin. Hlavní výzvu v současné době
představuje zapojení inovačního potenciálu nových technologií ve prospěch
zvýšení kvality celoživotního vzdělávání a rozvoje vyučovacích technik. Nové
vzdělávací prostředí by mělo napomoci autonomii, flexibilitě a odstranění
hranic mezi vzdělávacími předměty, navazování kontaktů mezi kulturními centry a
centry vědění, a mělo by usnadnit přístup občanů ke zdrojům společnosti
založené na znalostech. Pro Evropu je to historická příležitost k tomu, aby
její občané mohli vzájemně poznávat své kultury, jazyky, tradice i díla, a
iniciovat nové formy spolupráce v oblasti vzdělávání a kultury intenzivnějším
sdílením kulturních a vzdělávacích hodnot.

Řada škol a univerzit již začala vytvářet virtuální prostředí pro výuku a
studium. To umožňuje vzájemně propojit stále větší množství učitelů, žáků i
studentů. Iniciativa e-learning ještě více podnítí tyto snahy a podpoří je při
plném respektování kulturních a jazykových odlišností.

K zajištění přechodu k informační společnosti je nezbytná náprava v oblasti
nedostatku hardwaru a softwaru pro vzdělávací účely, nedostatku kvalifikovaných
pracovních sil, zejména počítačově gramotných učitelů, malé produkce
vzdělávacího multimediálního softwaru, produktů a služeb určených pro výchovu a
vzdělávání. Výška telekomunikačních poplatků je stále předmětem diskusí.


Co se bude dít?

Iniciativa e-learning se má vyrovnat s prioritou zavedení nových informačních a
komunikačních technologií do vzdělávacích systémů. V oblasti infrastruktury to
znamená:

- vybavit všechny školy v EU propojením na Internet do konce roku 2001,

- podpořit vytvoření vysokorychlostní transevropské sítě pro speciální
komunikaci mezi výzkumnými ústavy, univerzitami, vědeckými knihovnami a v pravý
čas i školami do konce roku 2001,

- zajistit, aby všichni žáci měli do konce roku 2002 ve třídě spojení s
Internetem a multimediálními zdroji.

V oblasti technického vybavení se soustřeďuje zájem na multimediální počítače
pro připojení nebo zkvalitnění stávajícího přístupu do digitálních sítí v
nejrůznějších typech a formách studia, vzdělávání a nabývání vědomostí. Týká se
to jak vstupu do externích sítí, tak i místních intranetových. Do roku 2004 by
měl existovat průměrně jeden multimediální počítač na 5-15 uživatelů.

Z hlediska vzdělání je nutné přizpůsobit novým technologiím systémy výchovy a
vzdělávání, vybavit každého občana dovednostmi nezbytnými pro život a práci v
nové informační společnosti a celkově umožnit každému občanovi získání
digitální gramotnosti.

Školy a vzdělávací centra by se měly stát centry pro získávání znalostí,
univerzálními a dostupnými všem, vybavenými patřičnými technologiemi a
vyškoleným pedagogickým personálem.

Rovněž musí být přijat evropský rámec pro stanovení základních dovedností, jež
musí poskytnout celoživotní vzdělávání: informační technologie, cizí jazyky,
technické vědomosti atd. Musí být určeny způsoby podpory mobility studentů,
učitelů a výzkumných pracovníků, odstraňováním překážek a větší průhledností
uznávání kvalifikace a studia v zahraničí.


Akce na podporu e-learningu

Evropská komise dostala za úkol připravit takové akce, jež by podpořily členské
státy v jejich úsilí k přechodu k informační společnosti, které se má
soustředit do třech oblastí:

- povzbudit členské státy, aby částky získané ze Strukturálních fondů využily k
vybavení škol a k dalšímu vzdělávání učitelů a ke zřizování víceúčelových
místních středisek dostupných pro každého,

- účastnit se programů zaměřených na výchovu, kulturu a učení (Socrates,
Leonardo da Vinci, Culture 2000, Media Plus), na výzkum (technicky zaměřené
programy IST a TEN-Telecom a sociálně-ekonomický program TSER) a na mezinárodní
spolupráci (pro žadatelské země program MEDA aj.),

- spolupracovat s Evropskou investiční bankou za účelem posílení evropského
průmyslu multimediálního obsahu, zaměřeného na vzdělávání a získávání nových
schopností.

Pro elektronické učení mají být zřízeny webovské stránky tak, aby umožňovaly
výměnu názorů a zkušeností a umožnily přístup k novým metodám, na nichž se
stále pracuje a které se stále zdokonalují. Iniciativa e-learning využije a
zvýší potenciál evropských programů tím, že stanoví, prověří a zhodnotí
virtuální oblasti programů Socrates (Comenius, Erasmus, Minerva, Lingua,
Grundtvig), Youth a Leonardo da Vinci na Internetu.


Zvláštní akce

Evropská komise uskuteční zvláštní akce na úrovni EU, při nichž se spojí
všichni aktéři v oblasti vzdělávání a kultury. Týká se to například posílení
spolupráce v rámci sítě EUN (the European Schoolnet), která zahrnuje 20
ministerstev školství v EU, v zemích evropského hospodářského prostoru a
střední a východní Evropy, a která sleduje dva hlavní cíle:

- vytvořit virtuální a multilingvální evropskou kolej pro studium a spolupráci
mezi školami jako vstupní bránu do národních a regionálních vzdělávacích sítí a
připojených středisek informačních pramenů,

- vytvořit evropskou síť pro inovace a výměnu informací o informačních
technologiích;

Dále podpory vytvoření evropských tzv. vstupních bran, které by vzájemně
přiblížily jednotlivá vzdělávací společenství tomu by mohlo být využito
projektu "The Gateway" na Internetu, jenž má podpořit snadný přístup do
virtuální evropské vzdělávací oblasti, či vytvoření vzdělávací sítě, v rámci
které by učitelé získávali zkušenosti o využívání technologií ve výuce. To by
jim umožnilo průběžnou informovanost o požadavcích na technickou kvalifikaci
jak při výuce, tak i pokud jde o umění se učit.


Závěrem

Splnění cílů iniciativy e-learning bude znamenat významný pokrok v oblasti
vzdělávání. Důsledné využití informačních a komunikačních technologií povede ke
zvýšení efektivnosti výuky, podpoře samostatnosti ve vzdělávání, rozšíření
možností celoživotního vzdělávání. Školy by se měly stát skutečnými centry
vzdělanosti, ne pouze nutným zlem, které studenty nutí přijímat předpřipravené
informace, bez valné aktivity při jejich získávání. E-learning by měl přispět k
přesunu důrazu z procesu výuky (teaching) na proces učení (learning), tj.
věnování větší pozornosti subjektu výuky, který má zvládnout určité znalosti.

Byl pro vás článek přínosný?