Hlavní navigace

Cybersecurity školicí centrum ALEF – přehled vybraných kurzů

4. 4. 2018

Sdílet

 Autor: ALEF
Společnost ALEF se problematice cybersecurity dlouhodobě věnuje a školitelé mají rozsáhlé zkušenosti z  implementací a  reálného prostředí u zákazníků. Školicí centrum ALEF tak nabízí řadu školení s prestižními mezinárodně uznávanými certifikacemi i hlubokou a praktickou znalost.

Základní kurz
Základy kybernetické bezpečnosti – kurz slouží k  pochopení řízení informační bezpečnosti a  vysvětlení jednotlivých technických nástrojů. Je vhodný pro každého, kdo se v bezpečnosti informací neorientuje a měl by zájem o obecný přehled.

 

Legislativní školení
Sestava kurzů zaměřených na poskytnutí potřebných informací těm, kdo zastávají ve svých organizacích role definované zákonem:

Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a GDPR
Manažer kybernetické bezpečnosti
Architekt kybernetické bezpečnosti
Auditor kybernetické bezpečnosti

 

Technická školení
Bezpečnostních školení pro technické specialisty je v současnosti na trhu široké množ­ ství. Některá jsou zaměřena na konfiguraci bezpečnostních mechanismů, jako jsou firewally a IPS, jiná pak na techniky penetrač­ ního testování, etický hacking nebo forenzní sběr dat z počítačových systémů. I přes vysoké množství specializovaných kurzů však na trhu ještě nedávno chyběla školení zamě­ řená na vybrané specifické aspekty kybernetické bezpečnosti, jejichž znalost je pro mnohé bezpečnostní specialisty téměř nezbytná. Neexistovaly například žádné kurzy, které by se věnovaly analýze škodlivého kódu nebo logů a  dalších artefaktů získaných při řešení bezpečnostních incidentů. Proto je pro vás Alef připravil.

Analýza malwaru – kurz je zaměřen na principy detekce a analýzy škodlivého kódu.

 

Kybernetický útok a obrana v praxi – školení se zabývá vybranými aspekty bezpeč­ nostního testování, analýzy (detekci škodlivého síťového provozu nebo analýzu logů) a  zároveň implementací bezpečnostních opatření.

Nové školení je komplexně vyučováno s využitím kybernetického polygonu – soustavy virtuálních sítí, které odpovídají reálnému prostředí menších organizací.

CompTIA
Security+ – kurz zaměřený na procesní i  technické základy kybernetické bezpeč­ nosti. Vede k  nejrozšířenější mezinárodně uznávané certifikaci.

Cybersecurity Analyst+  – školení zaměřené na problematiku detekce a  analýzy bezpečnostních incidentů a  realizaci reakce na ně, je vhodné zejména pro bezpečnostní analytiky dohledových center SOC a  členy reaktivních týmů CSIRT/ CERT.

CompTIA Analyst (CySA+)/Logical Operations CyberSec First Responder (CFR) – kurz připravující studenty na obě uvedené certifikace, oproti kurzu CySA+ je jeho záběr širší a vybraná témata jsou probrána do podstatně větší hloubky.

 CASP – CompTIA Advanced Security Practitioner – pokročilý kurz zaměřený na problematiku návrhu a  implementace bezpečnostní architektury a procesů.

 

ISECOM
OPST – OSSTMM Professional Security Tester – školení a certifikace zaměřené na oblast bezpečnostního testování.

OPSA – OSSTMM Professional Security Analyst – kurz zaměřený na teoretické seznámení s  metodikou OSSTMM a  jejípraktickou aplikací v  rámci bezpečnostní analýzy, končí certifikací.

 

Cybersecurity Awareness program
Cybersecurity Awareness – kontinuální program zvyšování bezpečnostního pově­ domí zaměstnanců. Struktura a obsah školení jsou vždy připraveny na míru. Primárně bývá obsah školení determinován politikami a směrnicemi zaměřenými na používání informačních a  komunikačních technologií v organizaci a zabezpečení informací a informačních a komunikačních technologií. Do školení je vždy rovněž zahrnuta problematika obecných zásad bezpečného chování v organizační síti i mimo ni. V zájmu maximálního osvětlení a  zafixování látky jsou probírané koncepty doplňovány o praktické příklady aktuálních hrozeb a  korektní postupy v případě styku s nimi.

Budeme se na Vás těšit na nové adrese:

ALEF NULA, a. s.
Pernerova 691/42 186 00
Praha 8
cz-training@alef.com

 

Kompletní přehled školení a bezplatných seminářů naleznete na https://training.alef.com/cz.

 

Cloud22