Hlavní navigace

Hodnota informací je klíčová

 Autor: eM Client
Gartner předvídá, že do roku 2020 budou informace využívány při přetváření, digitalizaci či odstraňování obchodních modelů z předchozí dekády.
-rd 1. 5. 2017

Sdílet

Ačkoliv prakticky všechny firmy využívají v každodenním provozu různé druhy informací, většina podniků systematicky nemonitoruje, neměří, neohodnocuje a nezhodnocuje své informace a data. Jinými slovy: k informacím se obvykle nepřistupuje jako k firemnímu aktivu.

„Situaci nepomáhají ani mezinárodní a řada národních účetních standardů a předpisů s rozličnými definicemi a často komplikovanými postupy ohodnocování informačních aktiv,” vysvětluje viceprezident výzkumu společnosti Gartner Alan D. Duncan.

Přesto lze nalézt řadu skrytých i zjevných příkladů oceňování dat – například když byla společnost Linkedin se 443 miliony uživateli prodána za 26, 2 miliardy dolarů, odpovídá to přibližné hodnotě 59 dolarů za uživatele. Dalším příkladem může být hodnota zdravotních záznamů na černém trhu – ta podle nedávné zprávy společnosti TrapX klesla z 50 na 10 dolarů.”

Hodnota informačních aktiv se často odráží v tržním ohodnocení informačně orientovaných společností – tzv. info-centrických či info-produktových firem (tedy těch, které aktivně zpeněžují svá informační aktiva, nebo mají své obchodní modely založeny na informacích).

„Investoři se naučili rozpoznávat firmy, které se aktivně věnují infonomice – teorii chápání informací jako nové kategorie aktiv a praxi jejich důsledného měření, správy a monetizace podobně, jako se to děje u jiných aktiv. Tyto podniky mají ve srovnání s průměrem akciového trhu až pětkrát vyšší poměr tržní hodnoty k hodnotě hmotného majetku,” vysvětluje Duncan.

Analytici společnosti Gartner předpovídají, že informace budou hrát klíčovou roli ve 4 z 5 transformačních projektů. Vzhledem k rostoucímu tlaku na digitální transformaci (nalézání nových, transformace stávajících a eliminace zastaralých obchodních procesů a produktů či služeb) by prakticky všechny organizace měly revidovat svůj přístup k informačním aktivům.

„Podniky by měly zkoumat reálnou přidanou hodnotu svých informací – tedy jak svá informační aktiva využívají a přemýšlet o výkonnostní mezeře – možné přidané hodnotě, které lze dosáhnout v rámci stávajících plánů a možností. Následně je vhodné zkoumat mezeru vize – tedy potenciální přidanou hodnotu, které by bylo možné dosáhnout, pokud by byly ve všech relevantních obchodních procesech využity všechny dostupné informace,” říká Duncan.

Prvním krokem na cestě k uzavření či odstranění těchto mezer je začít systematicky měřit hodnotu informačních aktiv. Analytici Gartneru vytvořili sadu modelů, které se zaměřují buď na zlepšení vlastní správy informací (PHI – Podstatová (vlastní) hodnota informace, BHI – byznysová (obchodní) hodnota informace a VHI – výkonnostní hodnota informace) nebo na zvýšení ekonomického přínosu informací (NHI – nákladová hodnota informace, THI – tržní hodnota informace, EHI – ekonomická hodnota informace). Tyto modely lze kombinovat a využívat například pro potřeby investičních rozhodnutí, řízení a správy, inovace a digitální transformace, monetizace, zvyšování hodnoty a řízení nákladů na životní cyklus informací.

Alan D. Duncan ukázal během své přednášky řadu příkladů, jak může lepší využívání informací vést ke zlepšení či transformaci obchodních procesů a modelů. Od tradičnějších jako je využití kombinace historických dat o prodejích s historickými daty a předpovědí počasí při tvorbě lepších prediktivních modelů pro řízení skladových zásob, nebo poskytnutí těchto dat partnerům pro optimalizaci marketingu (Dollar General), přes propojování dat o prokliku na obrázky s AI neuronovou sítí pro analýzu fotografií – s cílem určit, o co se zákazníci zajímají (Trulia), nebo analýzu a monetizaci dat v jídelních lístcích restaurací (Food Genius) až po data používaná při prediktivním řízení policejního sboru (LAPD) nebo analýzu záznamu bezpečnostních kamer v obchodě pro optimalizaci “toku” a zlepšení zážitku při nakupování (Iron Cactus).

I na našem trhu lze nalézt společnosti, které mají zkušenosti s monetizací informací – zejména v odvětvích jako jsou telekomunikace, maloobchod, e-commerce, utility a finanční sféra či pojišťovnictví,” poznamenává Oldřich Příklenk, výkonný ředitel KPC Group, zastoupení Gartner pro Českou Republiku, Slovensko a Rumunsko.