Hlavní navigace

Unikátní nástroj pro podporu personální strategie od společnosti Solvica

13. 10. 2015

Sdílet

 Autor: Fotolia © kasto
Prezentace společnosti Solvica na konferenci ICT ve zdravotnictví, pořádané společností IDG Czech Republic, se lišila od ostatních svým řešením, které se jako jedno z mála představených neorientuje na eHealth.

 

Řešení poukazuje na fakt, že nemocnice je rozdělena do mnoha pracovišť různého charakteru, čímž se řadí mezi velké podniky, kde je značně obtížné předvídat rizika spojená s personálním řízením. Vzhledem k nedostatku kvalifikované pracovní síly ve zdravotnictví a dlouhé době, která je v personálním řízení potřebná pro realizaci změn (nábor zaměstnanců, školení atd.), je více než žádoucí odhalovat rizika v dostatečném předstihu.  

Společnost Solvica na konferenci představila svůj produkt „HR Simulátor“, nástroj, díky kterému bude management informován o nejrizikovějších a nejméně rizikových odděleních a jejich vývoji do budoucna, popřípadě porovná současný stav s minulostí (může sledovat trend na každém oddělení).

Pokud má nemocnice kvalitně zpracovanou systemizaci pracovních míst, je možné navrhnout a realizovat řešení, které bude porovnávat současný stav (reprezentovaný daty v personálním informačním systému) se stavem požadovaným (systemizace pracovních míst) a následně bude provádět simulaci tohoto porovnání v budoucnosti.

Výstupem tohoto softwarového nástroje jsou dvě integrované aplikace sloužící pro podporu rozhodování managementu nemocnice při tvorbě strategie personálního řízení.

První je analytická aplikace spustitelná v MS Excel, která slouží pro zpracování dat exportovaných z personálního informačního systému. Před zpracováním dochází k načtení následujících tří skupin dat:

  • aktuální data o zaměstnancích,
  • aktuální data o stipendistech (pokud je to třeba),
  • aktuální nastavení systemizace.

Při samotném zpracování pak dochází k třídění dat tak, aby byla pro uživatele dostupná ve formě přehledného reportu a sloužila jako data zdrojová pro navazující simulační model. Současně dochází k výpočtu aktuálního rizikového faktoru všech oddělení nemocnice či nemocnic.

Druhou aplikací je systémový výpočetní model, jehož účelem je simulace vývoje rizikového faktoru všech oddělení nemocnice v minulosti i budoucnosti tak, aby byla včas identifikována rizika nesplnění požadavků systemizace pracovních míst.

Aplikace reportující současnou situaci

První aplikace převezme data z personálního informačního systému a v podstatě je přestrukturuje tak, aby personální manažer okamžitě viděl, jak riziková jednotlivá oddělení jsou. Algoritmus ohodnocující jednotlivá oddělení byl vytvořen ve spolupráci s nemocnicemi, ve kterých se tento simulátor posléze začal používat. Algoritmus obsahuje počet zaměstnanců na oddělení, jejich věk, zkušenosti, subjektivní ohodnocení a další faktory. Na měsíční či čtvrtletní bázi tak lze sledovat personální změny na odděleních a jejich dopad na rizikovost.

Simulační model

Druhou částí řešení je systémový model, který simuluje vývoj rizikového faktoru jednotlivých oddělení v dlouhodobém horizontu. Model čerpá zdrojová data z první části řešení, ta jsou považována za validní k aktuálnímu datu. Časový rozsah simulace může být nastaven uživatelem, pokud není specifikován, probíhá simulace od aktuálního dne na následujících 5 let.

Vývoj rizikového faktoru může být sledován dle jednotlivých oddělení, zaměstnanců nebo stipendistů.

Cloud22

Tato unikátní aplikace bude mít ve výsledku ten efekt, že nemocnice se na základě nových informací mohou začít rozhodovat několik let dopředu a ne až ve chvíli, kdy problém nastane, což personalisté jistě ocení. Manažeři, kteří mají další dotazy, mohou nahlédnout na internetové stránky společnosti www.solvica.cz, nebo kontaktovat přímo prezentujícího Ing. Petra Poláka na petr.polak@solvica.cz.

 

Autor článku