Hlavní navigace

Jak funguje výstražný systém obchodníka s cennými papíry

23. 10. 2006

Sdílet

Implementace SG/Alert Robot ve společnosti Global Brokers, a. s.

Neuplyne týden, aby na nás nevykoukla zpráva o novém viru nebo abychom neslyšeli informace o nebezpečí, které nás na internetové dálnici může potkat. O hrozbách, jež nás mohou navštívit zvenku, máme poměrně dost informací a díky standardním prostředkům jsme schopni se jim ubránit. O problémech uvnitř firmy něco tušíme, více či méně. Jejich monitorování však pro nás může být noční můrou - co když...? Často se stává, že "monitorování" některých klíčových procesů ve firmě je závislé na manuálním zpracování, a to se opět může proměnit v nespolehlivý zdroj informací. Tam, kde vkládají data uživatelé, zcela logicky dochází k určité chybovosti. Vždyť mýlit se je tak lidské...
U obchodníka s cennými papíry je vzhledem k obsahu činnosti kontrola firemních procesů obzvláště důležitá. Pro její provádění je u obchodníka s cennými papíry Global Brokers zavedena pozice risk manažera. Pracovník na této pozici se věnuje mimo jiné i kontrole práce a plnění vybraných úkolů všech zaměstnanců, kteří jsou zapojeni do pracovního procesu (včetně IT oddělení, účetnictví, sekretariátu a dalších oddělení). Tyto kontroly se skládají zejména z prověřování odevzdávaných reportů a plnění úkolů, které jsou ukládány na serveru ve firemní síti.
S nárůstem počtu zákazníků a prováděných obchodů narostla potřeba těchto kontrolních činností natolik, že její manuální provádění začalo být obtížné. Vedení společnosti z tohoto důvodu začalo hledat softwarový nástroj pro automatizaci kontrolních a dalších opakovaných činností.
Vzhledem ke specifickým požadavkům na provádění kontrol a jejich prokazatelnou evidenci nebyly obecně pojaté programy vhodné. Ty jsou většinou určeny jen administrátorům, spouštějí se v prostředí serverového operačního systému a nemají nástroje pro uživatele.
Jedním z požadavků byla i funkčnost připomínání prací, které nelze zkontrolovat v datech elektronicky. Důležitými požadavky bylo také vyhodnocování hodnot uložených v buňkách excelových tabulek a kontrola existence souborů s výkazy, jejichž název má být tvořen podle zadaných pravidel.
Nakonec byl vybrán SG/Alert Robot od Synergitu - nástroj pro automatizaci kontroly obsahu dat a souborů, který vyhověl především pro svoji otevřenost a možnost přizpůsobení požadavkům společnosti Global Brokers.
Co obsahuje SG/Alert Robot
Systém SG/Alert Robot se skládá ze dvou částí: Server a Manager.
SG/Alert Robot Server je služba běžící v prostředí serverového systému na platformě Windows. Provádí spouštění plánovaných úloh a zapisuje do log souboru informace o jejich chodu. Je implementována jako vícevlákno-
vý (multithreading) proces. Ve kterém vlákně (threadu) má být úloha prováděna, je stanovováno při plánování úloh. Toho se využívá pro řízení souběžnosti úloh. Pokud je zahájení úlohy vázáno na dokončení jiné úlohy, pak stačí tyto úlohy naplánovat za sebou do stejného vlákna. SG/Alert Robot Server nabízí robustní architekturu, nutnou pro zajištění vysoké stability.
SG/Alert Robot Manager slouží uživatelům a administrátorovi systému. Uživateli jsou zaměstnanci, kteří jsou pověřeni sledovat a provádět kontroly (obvykle risk manažer). Jim slouží ke sledování průběhu automatizovaných kontrol, jejich plánování a případnému ad-hoc opakovanému spouštění. Risk manažer vidí v klientském programu informace o všech úlohách, ke kterým má právo - zda právě běží, datum a čas posledního běhu a výsledek provedení, datum a čas příštího spuštění a další údaje.
Odtud může komfortním způsobem plánovat periodické spouštění úloh. To lze nastavovat mnoha způsoby - v několikaminutovém intervalu, denně ve stanovený čas, ve vybrané dny v týdnu, ve stanovené dny v měsíci nebo jednou za několik měsíců.
Administrátorovi systému umožňuje definovat kontrolní úlohy, které má serverová část provádět. Nejdříve si definuje úkoly, které chce v úlohách používat. Každý úkol znamená spuštění konkrétního programu. Jednotlivé programy mohou být různých typů (EXE, DLL, SQL příkaz, VBA...).
V dodaném systému jsou připraveny programy pro nejčastěji používané úkoly - kontrola existence souboru, kontrola výskytu hodnoty v souboru, kontrola hodnoty v buňce excelového souboru, generování a odeslání e-mailové zprávy a další. Administrátor si může další druhy kontrolních programů vyvíjet sám nebo jejich vývoj zadat nezávislým vývojářům, bez nutnosti stanovovat prostředí pro vývoj. Možnosti kontrol tak nejsou nijak limitovány.
V programu Job Architect definuje administrátor úlohy pomocí stanovení jednotlivých jejich kroků. V každém kroku určí, který úkol má být spuštěn a kterým krokem má úloha pokračovat v případě úspěšného provedení, nebo v případě, pokud neproběhne úspěšně. Pro snadnější orientaci ve složitějších úlohách si schéma definice úlohy může zobrazit vizuálně.

Průběh implementace
Implementace probíhala formou řízeného projektu. V krátké době došlo k podrobnému definování požadavků. Poté byly naprogramovány specifické kontrolní programy. Klíčovým milníkem projektu, na který firma Synergit kladla důraz, byla prezentace prototypu a jeho testování uživateli. V této fázi došlo k vyjasnění potřebných detailů, které pak byly zadány pro dokončení finální verze. Po její instalaci došlo k proškolení uživatelů a spuštění systému do ostrého provozu. Celý projekt trval od podepsání smlouvy do zahájení provozu tři měsíce.

Ondřej Lohynský pracuje jako konzultant ve firmě Synergit s. r. o. 06s 0088/jp o

Global Brokers, a. s.
Global Brokers, a.s. je licencovaný český obchodník s cennými papíry, působící na českém kapitálovém trhu již od roku 1994, zakládající člen České asociace obchodníků s cennými papíry, člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha, a.s. Společnost Global Brokers, a.s. poskytuje svým klientům služby v oblasti obchodování na kapitálovém trhu v České republice. Kromě těchto služeb provádí také
prodej cenných papírů ve veřejné dražbě.


SG/Alert Robot
SG/Alert Robot je softwarový nástroj pro automatizaci kontrol dat a souborů. Kromě provádění kontrol se používá i pro automatizaci opakovaných činností jako je zálohování, synchronizace dat mezi databázemi, pravidelné vytváření sestav a rozesílání souborů. Dovede pracovat s nejrozšířenějšími typy databází
a souborů. Je otevřený pro rozšiřování funkčnosti třetími stranami bez závislosti na použitém vývojovém prostředí.

Jak funguje výstražný systém podporovaný softwarem

Nastavení systému - Risk manažer určuje administrátorovi kontroly, které mají být prováděny, jak často k nim má dojít a stanovuje způsob oznamování negativních výsledků. Administrátor systému zajišťuje nastavení kontrolních úkolů a úloh pomocí SG/Alert Robot Manageru. Risk manažer pak může nastavovat, jak často mají být kontrolní úlohy spouštěny.

o užívání systému - Risk manažer každý den sleduje strukturovaný přehled výsledků kontrol Alert Robota pomocí programu "Prohlížeč výsledků kontrol". Vidí v něm záznamy o kontrolách, které proběhly, a s jakým výsledkem. Kontaktuje pracovníky, jichž se týkají negativní výsledky kontrol, a podle potřeby požaduje například doplnění reportu, jeho opravu nebo vysvětlení. Pokud se vzniklá situace bude řešit doplněním nebo opravou, naplánuje v klientském programu opakované provedení kontroly v domluveném termínu.
Z dat aplikačního logu vytváří risk manažer sestavy pro externí kontrolní orgány (ČNB, BCPP).
Podle měnících se potřeb kontrol požaduje risk manažer po administrátorovi přidávání nových kontrolních úloh do systému nebo úpravy těch již prováděných.
Obchodníci a referenti dostávají e-mailová upozornění na blížící se termíny odevzdání reportů a varovná hlášení o nesplněných termínech.
Vedení společnosti dostává pouze hlášení o vybraných kontrolách e-mailem.

Autor článku