Hlavní navigace

Technologie a standardy Centra sdílených služeb

25. 7. 2012

Sdílet

 Autor: © rukanoga - Fotolia.com
V popředí zájmu o IT technologii stojí bezpečnost a dostupnost. U center sdílených služeb to platí dvojnásob, protože zákazníci do nich svěřují to nejcennější – svá data. Proto již při budování objektu je zajištění bezpečnosti stěžejní.

Pro naše centrum jsme si zvolili jako cíl splnění velmi přísné klasifikace datových center  TIER III.  Samotná klasifikace kategorií vznikla v USA a dnes je certifikována organizací Uptime Institute. Mapu certifikovaných center naleznete zde.

Ze stránek institutu vyplývá, že na území České republiky není žádné certifikované centrum. To je dáno podmínkami a standardy, které je nutné pro tuto certifikaci dodržet, od základních technologických podmínek (viz vložená tabulka) až po podmínky na umístění samotného technologického centra.

Centrum se nesmí nalézat v blízkosti produktovodů, dopravních tepen, leteckých koridorů, stejně tak nesmí být vybudováno v chráněné oblasti. Centrum též nesmí být například umístěno v budově, kde by nad samotným datovým sálem byly umístěny kancelářské prostory.

Úroveň Tier

Požadavky

1

▪    Jednoduché neredundantní distribuční cesty pro IT vybavení

▪    Klíčové prvky infrastruktury nejsou zdvojeny

▪    Vybavení garantuje dostupnost 99,671 %

2

▪    Splňuje a přesahuje Tier 1 požadavky

▪    Zdvojené prvky infrastruktury garantují dostupnost 99,741 %

3

▪    Splňuje a přesahuje Tier 1 a Tier 2 požadavky

▪    Několikanásobné nezávislé distribuční cesty pro IT vybavení

▪    Veškeré IT vybavení obsahuje nejméně dva napájecí zdroje kompatibilní s doporučenou topologií

▪    Splnění požadavku provádění údržby za provozu s garantovanou dostupností 99,982 %

4

▪    Splňuje a přesahuje Tier 1, Tier 2 a Tier 3 požadavky

▪    Veškerá chladicí zařízení jsou napájena ze dvou zdrojů včetně výměníků, ventilace a HVAC systémů

▪    Bezvýpadková redundantní elektrická síť se záložními zdroji a distribučními cestami zaručující

dostupnost 99,995 %

Zdroj: Wikipedia

Pochopitelně existuje více typů certifikací, standardů a pohledů na technologické podmínky, ale rozlišení podle Tier je dnes obecně nejznámější.

Dalším velmi důležitým parametrem je dnes, vzhledem k cenám energií, hodnota PUE (Power Usage Effectiveness). Je důležitá hlavně pro samotné provozovatele center a pro zákazníky, kteří hledí na vliv technologií na životní prostředí. PUE udává poměr spotřebované elektřiny pro IT technologie oproti celkové spotřebě celého datového centra.

Efektivita spotřeby energie (PUE) = celková spotřeba centra/spotřeba výpočetní techniky

Špičkové hodnoty jsou dnes kolem indexu 1,2. Lze jich dosáhnout pouze u center, která se mohou spolehnout na moderní chlazení, například tzv. Freecooling, jenž spočívá ve využití chladného okolního vzduchu. Horkých dní, kdy je skutečně nutné technologické místnosti chladit, je v našich zeměpisných šířkách relativně málo. Tehdy pomáhají chladicí jednotky, které využívají například vodní chlazení.

Zřizovatel nového technologického centra se musí předem rozhodnout, zda bude investovat velké počáteční prostředky do moderních technologií s nižší provozní režií nebo zda využije standardní vybavení za cenu vyšších provozních nákladů. Naše centrum sdílených služeb je řešeno cestou standardního chlazení pomocí klimatizací založených na chladicím médiu s výměníky umístěnými vně budovy.

Vyšší spotřebu snižujeme pomocí uzavřené uličky, tudíž množství chlazeného vzduchu je minimalizováno. Pro toto řešení používáme zatím čtyři inrow jednotky (každá 25 kW) s výdechem chladného vzduchu do uzavřené uličky. Chladný vzduch je nasáván IT vybavením a horký vyfukován mimo uličku, kde je opět nasáván klimatizačními jednotkami.  Pro tento typ chlazení je velmi důležité uzavření nevyužitých rackových pozic záslepkami pro minimalizaci úniku studeného vzduchu z uličky do prostoru rackových skříní.

Příprava objektu a technologií
Kromě již popsané problematiky chlazení probíhají v objektu mnohé další úpravy zaměřené na samotný IT provoz. Otázka fyzické bezpečnosti svádí k úvahám jen o bezpečnostních dveřích či mřížích. Jenže u technologického centra musíme řešit fyzickou bezpečnost ze širšího pohledu.

Potřebujeme vědět, kdo nám do objektu vstupuje, kde se pohybuje a zda se na jedno ID pohybuje pouze jedna osoba. Každý zaměstnanec či návštěvník musí být jednoznačně identifikovatelný a mít přístup jen do částí centra, které jsou nutné k výkonu jeho profese, například zaměstnanci první úrovně support desku nemají přístup do samotného datového sálu a do místnosti se záložními zdroji.

U datového sálu je nutné zabezpečit omezení vstupu pouze na osobu, která se identifikuje. Jak to funguje a jak je to u nás v plánech řešeno? Před samotným datovým sálem je vytvořena propust (chodbička), do které po identifikaci vstoupí jen jedna osoba, teprve po uzavření prvních dveří lze otevřít dveře do samotného sálu.

Prostor před i uvnitř propusti je střežen kamerovým systémem, stejně tak celý prostor datového sálu. Toto řešení lze ještě doplnit kontrolní váhou ukrytou v podlaze propusti, která hlídá váhu vstupujícího a v případě překročení limitní hodnoty, například 120 kg, spustí alarm.

Téma napájení by vydalo na samostatnou publikaci, v budovaném centru sdílených služeb používáme napájení ze dvou přívodů elektrické energie. Ačkoliv již to výrazně redukuje možnost úplného výpadku dodávek, budeme snižovat riziko ještě za použití 2 UPS v režimu N + 1 pro případ krátkodobého výpadku.

Každá z UPS jednotek je schopna krýt celou spotřebu IT zařízení a provoz zhruba třetiny osvětlení včetně značení nouzových východů po dobu téměř deseti minut. V případě, že výpadek přesáhne například tři minuty, je startován diesel agregát, který je po ustálení připojen k rozvodům centra a přebírá veškeré napájení.

Diesel agregát je projektován na 12 hodin provozu na jednu nádrž paliva (cca 400 litrů).  Z důvodu plánovaného rozvoje kvality bude možné do elektrické soustavy připojit ještě druhý diesel agregát opět v režimu N + 1. Elektrická energie dále proudí přes zdvojené rozvaděče až do samotných racků, kde je pomocí PDU (Power Distribution Unit) distribuována až k samotným IT prvkům. Veškerá IT zařízení v datovém sále mají podmínku minimálně duálních napájení.

Autor pracuje jako ředitel Centra Sdílených Služeb společnosti Algotech