Hlavní navigace

Trendy: Pracovní náplň českých IT specialistů

16. 8. 2007

Sdílet

Dvě pětiny pracovní náplně IT specialistů je vyplněna činnostmi, v nichž by mohli být nahrazeni pracovníky s jinou specializací.Samostatná část výzkumného šetření se zaměřila na zjišťování vybraných skutečností, které provázejí každodenní pracovní činnost pracovníků zodpovědných za chod informačních systému ve sledované skupině organizací. V rámci tohoto šetření uváděli zástupci dotazovaných organizací, jakým konkrétním činnostem se během svého typického pracovního dne věnují. V souvislosti s tím rovněž odhadovali, jakou část jednotlivým pracovním aktivitám věnují. V neposlední řadě byla od jednotlivých zástupců institucionálních předplatitelů časopisu

Dvě pětiny pracovní náplně IT specialistů je vyplněna činnostmi, v nichž by mohli být nahrazeni pracovníky s jinou specializací.Samostatná část výzkumného šetření se zaměřila na zjišťování vybraných skutečností, které provázejí každodenní pracovní činnost pracovníků zodpovědných za chod informačních systému ve sledované skupině organizací. V rámci tohoto šetření uváděli zástupci dotazovaných organizací, jakým konkrétním činnostem se během svého typického pracovního dne věnují. V souvislosti s tím rovněž odhadovali, jakou část jednotlivým pracovním aktivitám věnují. V neposlední řadě byla od jednotlivých zástupců institucionálních předplatitelů časopisu

Computerworld zjišťována míra relevance hlavních pracovních činností v kontextu jejich pracovního zařazení a v rámci jejich role v IT oddělení. Pozornost byla věnována nejen činnostem a úkolům, za které má respondent primární zodpovědnost, ale kromě nich byly sledovány také veškeré další činnosti a aktivity, na nichž se dotazovaný pracovník podílí a kterým opakovaně věnuje svůj pracovní čas.

Z konkrétních odpovědí dotazovaných pracovníků IT oddělení je patrné, že přibližně devět z deseti se věnuje vytváření koncepce IT/IS. Současně platí, že přibližně čtyři z pěti respondentů splní operativní úlohy spojené s provozem systému, vybírají dodavatele (na základě shromážděných podkladů) a koordinují implementaci IT/IS.

Přibližně tři čtvrtiny respondentů, kromě již uvedeného, analyzují stávající procesy v rámci subjektů, v nichž působí a na jejím základě a na základně zadání managementu se podílejí na návrhu nových postupů. Sedm z deseti oslovených pracovníků IT pomáhá svým kolegům – ostatním zaměstnancům při řešení jejich problémů s výpočetní technikou a stanovují investiční a nákupní priority týkající se správy a rozvoje informačního systému.

Při hledání podobností a odlišností mezi různými skupinami respondentů se ukázalo, že spíše než na typu organizace, v nichž tito lidé pracují, je důležitější jejich pracovní pozice a role v rámci IT oddělení. V této souvislosti je patrné, že CIO a ředitelé IT oddělení neparticipují na školení ostatních zaměstnanců a významně méně než ostatní IT pracovníci se zabývají opravami koncových zařízení (přesto však 46 % takto postavených respondentů připustilo, že se podílejí na školeních a 17 % ředitelů IT dokonce uvedlo, že se mj. zabývají opravami koncových zařízení. Tyto činnosti představují 4 resp. 1 procento z pracovního času). Naproti tomu se CIO a ředitelé IT významně více podílejí na celkovém řízení organizací (48 %) a v neposlední řadě se více než ostatní pracovníci IT oddělení věnují ovlivňování firemních informačních strategií (78 %).

Na čem se pracuje

Kromě sledování podílu dotazovaných, kteří vykonávají tu kterou činnost byl zjišťován také průměrný podíl jednotlivých činností na celkové pracovní době dotazovaných pracovníků. Zde je patrné, že největší část průměrného pracovního dne, přibližně jednu pětinu, zabírají operativní úkoly spojené s provozem systému. Dalšími činnostmi, kterým dotazovaní IT profesionálové věnují největší část svého pracovního času, jsou pomoc ostatním zaměstnancům, koordinace zavádění IT/IS a vytváření koncepce IT/IS; každá z těchto činností se podílí na pracovním času přibližně jednou desetinou.

Z podrobných odpovědí přitom vyplývá několik významných rozdílů založených na funkční diferenciaci dotazovaných: v případě CIO a ředitelů IT činí podíl operativních úkolů přibližně 15 % jejich pracovního času (oproti celkovým 19 procentům), správci sítí se od ostatních IT profesionálů odlišují významně vyšším podílem času, který věnují opravám koncových zařízení (11 % oproti celkovým 5 %).

Vhodné vs. nevhodné

Poslední část analýzy se zaměřila na hodnocení relevance jednotlivých činností. Vyplývá z ní, že největší část IT profesionálů považuje za irelevantní, aby se ve své pracovní náplni zabývali opravami koncových zařízení a poskytováním pomoci svým kolegům. Tyto činnosti současně mají nejvyšší váhu při posuzování atraktivity pracovní pozice.

Dalšími irelevantními činnostmi jsou operativní úlohy spojené s provozem systému a účast na školení pro zaměstnance. Z uvedeného tedy plyne, že čeští IT profesionálové stráví přibližně dvě pětiny své pracovní náplně činnostmi, v nichž by mohli být nahrazeni pracovníky s jinou specializací, popř. s nižší kvalifikací.

 

Autor článku