Hlavní navigace

Vyčíslete si finanční hodnotu IT rizik

1. 5. 2016

Sdílet

 Autor: Fotolia © tang90246
Manažeři zabezpečení běžně musejí dělat těžká rozhodnutí o tom, jaká rizika snižovat, jaká zcela eliminovat nebo převést a konečně která jen akceptovat. I rozpočet na zabezpečení má totiž své meze.

Přijímání rozhodnutí ohledně rizik vyžaduje důkladné chápání dopadu těchto opatření, znalost dostupných ochran a někdy také odvahu učinit těžké rozhodnutí. Cílem tohoto článku je poskytnout rady, které by bezpečnostním manažerům mohly pomoci při tomto obtížném rozhodování o rizicích.

 

Stanovte dopady

Pokud způsob stanovení rizika není v souladu se samotným podnikáním vaší firmy, potom na tom bude metoda, jak se rizika ošetří, obdobně. Jestliže stále určujete riziko podle staré kvalitativní stupnice „nízké, střední, vysoké“, jak potom můžete posoudit, zda konečné rozhodnutí odpovídají potřebám vaší firmy?

Jak popíšete nejvyššímu vedení nebo členům představenstva, jaký dopad mohou mít příslušná rizika na firmu, a jak odůvodníte investice potřebné pro zabezpečení, abyste je přesvědčili o přínosu přijetí opatření?

Když dostanete od vedení otázku na návratnost investic (ROI) do zabezpečení, jak na ni odpovíte?

Chcete-li se vyzbrojit odpověďmi na tyto otázky, musíte nejprve správně stanovit dopad, jaký by mělo dané riziko na vaši firmu. A chcete-li pochopit dopad, budete muset vědět, jaká aktiva příslušná hrozba postihne (v případě, že událost skutečně nastane), jak rozsáhlé postižení bude a jaká bude souhrnná obchodní hodnota zasažených aktiv.

Při výpočtu hodnoty pro firmu je důležité zvážit informační aktiva stejně jako aktiva infrastruktury. Hodnota vašich informačních aktiv ale nemusí být tak zřejmá jako u aktiv infrastruktury.

Nedávná zpráva společnosti Forrester Research to částečně vysvětluje slovy: „...hodnota informací je procento současného a budoucího obratu, které tyto informace vytvoří, minus přímé a nepřímé náklady na tvorbu, správu a jejich ochranu.

Pokud se dané riziko stane skutečností, bude dopad na vaši firmu kombinací nákladů spojených s událostí samotnou plus ztracený obrat v důsledku nedostupnosti takových aktiv.

Ponemon Institute nabízí několik užitečných průvodců jako například náklady na vyzrazení osobních dat (například citlivé osobní údaje) podle záznamů. Využijte tyto průvodce, ale vypočítejte také obrat, který vaše firma ztratí v případě nedostupnosti zasažených aktiv.

Při vyjadřování hodnoty v souvislosti s rizikem tuto hodnotu vyčíslete v penězích. Když to uděláte, budete moci porovnat obchodní hodnotu s finančním vyjádřením rizika pomocí stejného měřítka.

To je podstata vyčíslení finanční hodnoty rizika. Vyjádření finanční hodnoty rizik tímto způsobem umožní přizpůsobit bezpečnostní program podnikovým cílům.

Firmy existují proto, aby vydělávaly peníze, takže vyčíslení hodnoty rizik v podobě peněz vám pomůže poměřovat je podle jejich dopadu na vši organizaci.

Nejvyšší vedení chápe ekonomické aspekty mnohem lépe než bezpečnostní rizika. Když mu vysvětlíte své důvody pro zmírnění (či nezmírnění) daného rizika, bude schopné udělat informovanější rozhodnutí, protože to bude v kontextu, kterému rozumí.

 

Vyjádření finanční hodnoty klíčových rizik

Proces vyjádření finanční hodnoty rizika vyžaduje důkladné pochopení, a to asi nebudete chtít dělat pro každý existující systém a síťové bezpečnostní riziko. Místo toho se zaměřte jen na vyčíslení finanční hodnoty rizik s nejvyšší hodnotou, jako jsou hrozby, které by mohly zasáhnout kritická podniková aktiva a například ovlivnit produktivitu firmy.

K určení peněžní hodnoty rizika je nutné pochopit pravděpodobnost výskytu rizika a také dopad na vaši firmu.

Při určování pravděpodobnosti se zaměřte na konkrétní opatření, která vaše organizace používá ke snížení dopadů daného rizika, versus opatření, jež považujete za potřebné zavést ke zmírnění této hrozby.

Vytvořením poměru již zavedených opatření a opatření, která je třeba ke zmírnění rizika zavést, se blížíme k vyjádření pravděpodobnosti výskytu.

Je ale důležité si uvědomit, že se zaměřujeme jen na konkrétní opatření, která řeší dané riziko (rozhodně nemáme na mysli všechna opatření v rámci vaší organizace). V různých situacích mohou být některá opatření cennější než jiná, takže přiřazujte každému z nich váhu podle zvažovaného scénáře.

Když toto cvičení pak budete později dělat s cílem vyčíslit finanční hodnotu dalších rizik, uvědomte si, že se jak příslušná opatření, tak i jejich odpovídající váhy mohou změnit.

Řekněme, že rizikem, u kterého vyčíslujete hodnotu, je „ochrana před únikem dat“ z vašeho podnikového systému ERP (v tomto příkladu tedy kritická podniková aplikace). Našli jste například devět konkrétních opatření, u kterých se domníváte, že uspokojivě řeší riziko úniku dat.

Každému z nich přiřadíte váhu 1–10 (10 označuje nejvyšší hodnotu). Při hodnocení opatření určíte, které z nich už používáte a které nikoliv (viz tabulku 1).

 

Tabulka 1: Opatření pro zamezení úniku dat z ERP

---

Použitelná opatření potřebná pro riziko

 

Váha

 

Použito?

 

Segregace odpovědností

 

8

Ano

 

Minimalizace oprávnění

 

10

Ano

 

Šifrování databází

 

8

Ne

 

Protokolování a analýza událostí zabezpečení

 

8

Ne

 

Bezpečnostní zásady a postupy

 

7

Ano

 

Prevence úniků dat (DLP)

 

10

Ano

 

Firewall

 

8

Ano

 

Dvoufaktorová autentizace

 

10

Ne

 

Šifrovaný vzdálený přístup

 

10

Ano

 

CELKEM

 

79

53 (79–26)

 

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 3/2015.Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.