Hlavní navigace

Zálohovací systémy pro větší objemy dat

Sdílet

Ačkoli dnes lze snad již celkem oprávněně předpokládat, že firmy i úřady si cení svých dat a mají důkladně zpra...
Ačkoli dnes lze snad již celkem oprávněně předpokládat, že firmy i úřady si
cení svých dat a mají důkladně zpracovanou a zažitou technologii pro jejich
ukládání a především bezpečné zálohování, je dle zkušeností, ale i dostupných
zpráv, stále ještě mnoho organizací a firem, které možná ke své škodě dané
problematice nepřikládají dostatečný význam. Nebezpečí, které následkem ztráty
dat hrozí, přitom neustále roste. To je dáno nejen množstvím, ale často i
unikátnosti ukládaných informací.
Chraňme pečlivě svá data
Obzvláště v poslední době výrazně roste počet subjektů, a to i těch menších,
které operují se značnými objemy mnohdy velice cenných informací. U právě se
rozvíjejících společností navíc nebývá dostatek prostředků na investice, a
zabezpečení dat může být podceňováno, a to i s ohledem na současnou celkem
obstojnou spolehlivost výpočetní techniky. Asi pouze ten, kdo již na vlastní
kůži zažil opravdu ztrátu "životně" důležitých informací ze svého počítače či
serveru, je schopen dokonale ocenit možnost vrátit se zpět ke svým záznamům i
po havárii systému, či po náhodném smazání nebo modifikaci informací. I když
takovýto návrat bývá spojen i s nutností znovu pořídit položky, vzniklé od
posledního běhu zálohy, zcela jistě jde jen o malý zlomek námahy a především
finančních prostředků, v porovnání s obnovou všech záznamů, nemluvě o tom, že
některé dohledat ani nejdou. A protože je v takovémto případě vždy lepší a méně
bolestné učit se na chybách a problémech jiných, nelze jinak, než pečlivé
zálohování bezvýhradně podpořit, ať již jde pouze o osobní data nebo o systém
pro celou lokální síť.
Předkládaný test si proto klade za cíl nabídnout přehled různých řešení a
technologií, zaměřených na ukládání "větších" objemů dat. Protože bude během
blízké budoucnosti připravováno navazující Téma týdne, které by se mělo naopak
věnovat především zálohovacím prostředkům pro malé kanceláře a čistě osobní
použití, byla proto stanovena spodní hranice na 2 GB. I když je zcela zřejmé,
že se obě oblasti velmi široce překrývají, byla uvedená hodnota zvolena na
základě praktických zkušeností.
Základním předpokladem sice kvalitního, avšak také ekonomického zálohování, je
skutečnost, že není třeba na média vždy ukládat kompletní obsah disků serveru
nebo stanice. Reálně postačí pouze ta část, kterou není možné bez problémů
znovu instalovat, jako jsou dokumenty, tabulky, obrázky, databáze, atd. Tyto
soubory je však nutné dle četnosti přístupu zálohovat pokud možno co
nejčastěji. Naopak aplikace, které je zkušený správce systému schopen z
instalačních CD-ROM disků a disket obnovit během velmi krátké doby, lze ze
zálohování klidně vynechat. Samozřejmě opět za předpokladu, že v nich nebyly
učiněny individuální modifikace, které nejsou dostatečně zaznamenány nebo je
není podobně jako aplikace samotné možné opět instalovat (šablony dokumentů,
nastavení atd.).
Z hlediska klasických bezpečnostních záloh bývají v praxi používány různé
postupy jedním z nich je např. zálohování v cyklech. Ty představují úkony,
opakující se v rámci zvoleného období, např. jednoho týdne. Mohou zahrnovat
kompletní zálohy, z nichž nejméně jedna by měla být uložena na bezpečném místě
mimo sídlo společnosti, z důvodu ochrany před požárem, zničením budovy apod.
Dále jsou v rámci cyklu užitečné tzv. "Inkrementální zálohy", tedy již ukládání
pouze nových a aktualizovaných souborů. Posledně uvedenou formu záloh lze
provádět denně nebo dle skutečných potřeb provozu. Zmíněný cyklus by se měl na
tatáž média pro vyšší bezpečnost opakovat vždy až po dosti dlouhé době, aby v
mezičase vznikl dostatečný počet záloh. Tato forma poskytuje vynikající možnost
pro návrat po mnoho dní i několika týdnů zpět, což zvláště u náhodného smazání
potřebných dat, či jejich nechtěné modifikace může znamenat dostupnost
libovolné předchozí verze v rámci dostupného počtu zálohovacích cyklů.
Kromě výše popsaného příkladu běžného bezpečnostního zálohování však existují i
požadavky na dlouhodobé ukládání dat. Zatímco v prvním případě může správa
systému vystačit s relativně malou kapacitou zálohovacích médií, ve druhém
případě mohou nároky na "odkládací" prostor dosahovat závratných hodnot. Tato
forma archivování má samozřejmě své zvláštnosti a rovněž se k ní v našem
přehledu dostaneme, neboť technické prostředky pro takovéto účely často velice
úzce navazují na běžné zálohovací mechanismy.
Zcela samostatnou kapitolou by pak mohlo být programové vybavení, určené pro
zálohování dat. V zásadě je lze rozčlenit na 2 hlavní kategorie. Když
odhlédneme od lokálního zálohování na důležitých pracovních stanicích, pracuje
první z nich při zálohování síťových serverů rovněž jako běžný klient zpravidla
na vyhrazené pracovní stanici. Ta pak musí být samozřejmě přihlášena pod
uživatelským účtem s příslušnými oprávněními minimálně pro čtení. Druhou formou
je serverová aplikace, která zpravidla na serveru běží jako servis i bez
nutnosti přihlášení se jako uživatel. Zálohování pak probíhá v jednodušším
případě prakticky pouze na lokální úrovni. Pokud však síť tvoří více serverů,
lze prostřednictvím speciálních agentů zajistit přístup i k datům umístěným
mimo zálohovací stroj. U některých produktů jsou navíc k dispozici také agenti,
dovolující instalaci pod různými klientskými operačními systémy, což následně
zajišťuje zálohování i lokálních disků u vybraných uživatelů. Protože však
většina testovaných zařízení je schopná celkem bez problémů pracovat i přímo
pod operačním systémem Windows NT, který byl pro test zvolen jako dnes
nejrozšířenější platforma, a navíc rozsah nabízených produktů spolu s jejich
vlastnostmi by vydal na zcela samostatné téma, budeme se softwaru věnovat vždy
pouze pokud tvoří běžnou součást dodávky zálohovací jednotky nebo jde o
speciální produkt.
Páskové jednotky
Mechaniky typu Travan
Zálohovací mechaniky nesoucí označení Travan patří z hlediska pořizovacích
nákladů asi k nejdostupnějším páskovým zařízením. Přesto jsou svému uživateli
schopny nabídnout ve dvou vyráběných provedeních kapacitu 4 nebo 10 GB a s
využitím hardwarové komprese ideálně dvojnásobek, tedy 8 a 20 GB. Svým určením
jsou hlavně zaměřeny především na individuální použití. Tomu také odpovídá i
možnost u zapůjčeného modelu Seagate vybrat si rozhraní SCSI nebo ATAPI podle
vybavení počítače. Dále je nabídka v případě značky Seagate strukturována na
modely s kódovým označením Hornet, zahrnujícím jen samotnou mechaniku a Hornet
NS. Ten asi nejlépe odpovídá našemu tématu, protože je vybaven vlastní
verifikací ukládaných dat (RWW), jež podstatně redukuje nároky na zatížení
procesoru zálohovacího počítače a snižuje potřebný čas na průběh zálohy. Obě
varianty jsou dodávány rovněž v rámci kompletů, označovaných společně jako
TapeStore. Ty kromě samotné jednotky zahrnují vždy i médium a programové
vybavení v podobě diagnostických nástrojů a klientského softwaru pro operační
systémy DOS, Windows 3.x/9x/NT.
K našemu testu byl jako zástupce této třídy zapůjčen společností ServoData
Praha komplet Seagate TapeStore 8 Travan (obr. 1), s mechanikou v interním
provedení s označením STT28000N-RTF a rozhraním SCSI-2. V dodávaném základním
uspořádání jde o jednotku, kterou lze v počítači umístit do 3,5" pozice,
přičemž součástí testovaného kitu jsou i redukční členy a čelní panel pro
využití 5,25" pozice. Důležitými parametry jsou samozřejmě přenosové
rychlos-ti, které jsou u tohoto modelu charakterizovány maximální rychlostí
přenosu dat na pásek 600 kB/s, trvalým datovým tokem bez komprese 30 MB/s a s
kompresí až 45 MB/s. Nejvyšší přenosová rychlost na sběrnici pak činí 5 MB/s
jak v synchronním, tak i v asynchronním režimu. Nejvyšší rychlost posuvu pásky
je 77 palců za sekundu při čtení nebo zápisu a maximálně 90 palců za sekundu
při prostém převíjení pásky. Střední přístupová doba není u tohoto typu
mechaniky uváděna. Jako většina mechanik je i tato vybavena vyrovnávací pamětí
cache, a to o velikosti 512 kB. Mezi provozně zajímavé vlastnosti patří i
odolnost vůči otřesům, která má během práce hodnotu 3 G a v klidu až 100 G. Oba
údaje odpovídají "šoku" o délce 11 ms. Hlučnost tohoto typu jednotky je udávána
za provozu hodnotou 55 dB(A), v klidovém stavu je neměřitelná. Zbývá dodat
ještě střední dobu mezi poruchami, jež by se měla dle výrobce pohybovat okolo
200 000 hodin. Na svou činnost upozorňuje mechanika pouze jedinou LED-diodou,
umístěnou na čelním panelu.
Jak již bylo uvedeno, kapacita pásek u tohoto modelu s využitím komprese činí
až 8 GB. Pro ukládání dat je používán formát QIC-3095-MC a hadovitá metoda
zápisu (serpentine) 1,7 RLL. Hustota záznamu na pásce dosahuje 67 733 bitů na
palec. Kompaktní kazeta je samozřejmě vybavena prvkem pro zamezení nežádoucího
zápisu. Pásek je po celou dobu činnosti uzavřen uvnitř kazety a pouze
přístupovým otvorem je zajištěn kontakt se čtecí a záznamovou hlavou, což tuto
technologii výrazně odlišuje od dále popsaných mechanik. Vlastní zakládání
kazety s páskou do jednotky je čistě mechanické, stejně tak i její vyjímání.
Znamená to tedy, že jednotka není vybavena žádným "vyhazovacím" zařízením a
kazeta trvale částečně vyčnívá z jednotky. S ohledem na katalogovou cenu kazety
s kapacitou 4/8 GB, která je 770 Kč bez DPH, činí náklady na uložení 1 MB dat
při ideálním využití komprese 0,09 Kč bez zahrnutí pořizovací ceny mechaniky.
Součástí balení TapeStore je i programové vybavení. Jednu jeho část tvoří
disketa s diagnostickými nástroji pracujícími v prostředí MS-DOSu. Druhá část
programového vybavení je dodávána disku CD-ROM a obsahuje nástroj BackupExec.
Po téměř samočinné instalaci a restartu obdrží uživatel nástroj, v němž s
pomocí přehledného prostředí může libovolně zálohovat či obnovovat dostupná
data, porovnávat aktuální obsah disků s uloženou kopií, nastavovat plánovač pro
automatické spouštění záloh a samozřejmě i ovlivňovat řadu parametrů při
ukládání dat na pásku jako je komprese, zabezpečení heslem a další. Na našem
trhu byl popsaný komplet, tedy včetně softwaru v období testu k dispozici za 9
650 Kč bez DPH a délka poskytované záruční doby je 2 roky.
Mechaniky typu DAT
Dalšími často používanými páskovými jednotkami jsou mechaniky pro 8mm pásky
typu DAT. Ty se rovněž vyskytují v několika variantách a s různými dostupnými
kapacitami. Nejčastěji se tedy lze setkat s jednotkami o kapacitách 2/4, 4/8,
12/24 a 48/96 GB. Druhá z udávaných hodnot samozřejmě opět využívá komprese dat
s předpokládaným poměrem 2 : 1. I v této kategorii byl jako zástupce dodán
výrobek značky Seagate. Do rodiny mechanik DAT patří konkrétně výrobky s
kódovým označením Scorpion, vybavovaných však na rozdíl od předchozí kategorie
výhradně rozhraním SCSI-2. Avšak stejně jako v případě jednotek typu Travan,
lze i v tomto případě zakoupit buď samostatné zařízení s označením Scorpion X,
nebo ucelený kit označovaný jako TapeStor DAT X, kde X symbolizuje maximální
dostupnou kapacitu, tedy 4, 8, 24 nebo 96 GB.
Do testu byla opět od společností ServoData Praha zapůjčena mechanika Seagate
Scorpion 8 (obr. 2) s modelovým označením STD28000N-S v interním provedení a
samozřejmě se zmíněným rozhraním SCSI-2. Protože však její konstrukční výška
odpovídá běžné 5,25" pozici, je i po odebrání redukčních členů a výměně čelního
panelu, nutné při montáži do 3,5" pozice počítat s obsazením jedné a půl
příslušné výšky. Výkonové parametry jsou znovu dány hodnotami maximální
přenosové rychlosti na pásek, která v tomto případě není uváděna. Ovšem trvalý
datový tok činí 33 MB/s u nekomprimovaného zápisu a až 66 MB/s při využití
komprese. Nejvyšší přenosová rychlost na sběrnici je 10 MB/s v synchronním
režimu a 7 MB/s v asynchronním režimu. Maximální rychlost posuvu pásky při
čtení, respektive zápisu je dána 1 palcem za sekundu, ovšem rychlost při
přetáčení, či vyhledávání je až 216 palců za sekundu. Střední přístupová doba
je pak udávána hodnotou 40 sekund. U použité technologie ukládání dat je
důležitou i rychlost otáčení bubnu hlavy, která je maximálně 6 000 otáček za
minutu, relativní rychlost mezi hlavou a páskou pak je 372 palců za sekundu.
Ani v tomto případě nechybí vybavení jednotky vyrovnávací pamětí, která činí 2
000 kB. Z hlediska odolnosti vůči otřesům je mechanika charakterizována
hodnotou 10 G za provozu a 50 G v klidu. Úroveň hluku dosahuje hladiny 50 dB(A)
v chodu a 45 dB(A) v pohotovostní fázi. I tentokrát je střední doba mezi
poruchami 200 000 hodin. Provozní stavy jsou u tohoto typu mechanik indikovány
zpravidla dvojicí LED-diod, z nichž jedna upozorňuje na běžnou činnost, zatímco
druhá má za úkol informovat o některých dalších provozních stavech, jako je
požadavek na použití čisticí kazety apod.
Médium je opět uloženo v uzavřené kazetě s ochrannými prvky pro přístup k
samotné pásce i s prvkem pro zamezení nežádoucího zápisu. U testovaného modelu
lze používat pro ukládání dat formát DDS-2. Jednotka je samozřejmě schopna
zpracovat i pásky menších kapacit s příbuznými formáty DDS-DC a DDS. V případě
jednotek DAT s vyššími kapacitami, tedy 24 a 96 GB, je využito záznamového
formátu DDS-3, a ty pak samozřejmě zvládají i menší kapacity, tedy včetně
DDS-2. Pro samotný zápis je použita spirálovitá metoda (helical scan) R-DAT a
hustota záznamu u média typu DDS-2 dosahuje 61 000 bitů na palec. Zálohovací
jednotky typu DAT pracují s páskou tak, že jeho konce zůstávají na cívkách
uvnitř kazety a potřebná část je mechanismem vtažena do útrob jednotky, tak aby
obepnula v potřebném rozsahu rotační záznamovou hlavu. Z uvedených důvodů je
tedy celá vtažena do mechaniky a následně usazena do pracovní polohy. Naopak
při vyjímání je třeba využít tlačítka na čelním panelu, aby mechanismus měl čas
"uklidit" pásku zpět do kazety. Katalogová cena jedné pásky DAT o délce 120 m,
tedy s kapacitou 4/8 GB, je 620 Kč bez DPH, což představuje náklady na uložení
1 MB dat ve výši 0,08 Kč, opět bez zahrnutí ceny mechaniky.
Ačkoli jde pouze o základní balení jednotky, je součástí dodávky také běžné
programové vybavení v podobě diskety s diagnostickými nástroji pracujícími v
prostředí MS-DOSu, stejně jako tomu bylo u mechaniky Travan. Zbývá tedy již
dodat jen cenové informace. Za jednotku samotnou tak, jak byla poskytnuta k
testu, je nutné zaplatit 23 840 Kč bez DPH a poskytovaná záruka má trvání 3
roky.
Mechaniky typu AIT
Třetí typ moderních páskových jednotek nese společné označení AIT (Advanced
Intelligence Technology). I v tomto případě byla jako zástupce produktu
poskytnuta jednotka Seagate, které se vyrábějí v několika variantách. Ty
nabídnou uživateli dostupné kapacity v rozsahu 50, 70 a 200 GB, samozřejmě opět
s využitím ideální hodnoty komprese 2 : 1. Označení těchto jednotek je u
výrobků Seagate vyhrazen název Sidewinder a číslo udávající maximální kapacitu.
Do našeho testu byla firmou ServoData Praha zapůjčena mechanika s nejnižší
kapacitou, tedy Sidewinder 50 (obr. 3) s typovým označením STA250000W-S v
interním provedení. Na rozdíl od všech zbývajících účastníků je jako jediná
vybavena rozhraním Ultra SCSI, které výrazně zvyšuje hodnotu komunikační
rychlosti na sběrnici. I tentokrát jsou prostorové nároky s ohledem na rozměry
jednotky shodné jako u předchozího typu DAT. Tedy buď jedna 5,25" pozice nebo
po odebrání redukcí a výměně čelního panelu 1,5 výšky běžné 3,5" pozice.
Technické parametry jsou tentokrát dány ustáleným datovým tokem 180 MB/s u
nekomprimovaných dat a až 360 MB/s při použití komprese. Maximální hodnota
přenosové rychlosti opět není definována. Rychlost přenosu dat po sběrnici je
do 20 MB/s při synchronním a 12 MB/s v asynchronním režimu. Rychlost posuvu
pásky během zápisu nebo čtení činí 1 palec za sekundu. V okamžiku převíjení
nebo vyhledávání však stoupá až na 120 palců za sekundu. Střední přístupová
doba je udávána časem 27 sekund a relativní rychlost mezi hlavou a páskou
dosahuje hodnoty 395 palců za sekundu. Kapacita vyrovnávací paměti u
testovaného modelu je 4 000 kB. Odolnost mechaniky je udávána hodnotou 30 G v
klidu při šoku dlouhém 11 ms. Během činnosti pak tato hodnota není uváděna.
Hlučnost při práci dosahuje hladiny 35 dB(A), přičemž v pohotovostním stavu
není opět uvedena. Standardní je v porovnání s předchozími mechanikami i
uváděná střední doba mezi poruchami 200 000 hodin. Podobně jako předchozí typ
jednotek, je i Sidewinder vybaven více indikačními prvky, které kromě provozu
sledují a hlavně upozorňují na některé závažné situace, jako je požadavek na
vyčištění čtecí hlavy, ochranu pásky před zápisem apod.
Pro záznam dat je opět používán speciální formát, nazvaný stejně jako typ
mechaniky AIT. Maximální kapacita pásky 50 GB je samozřejmě tou nejnižší
hodnotou celé řady mechanik, přičemž modely s vyššími kapacitami jsou schopny
zpracovávat i média s nižšími kapacitami. I u třetí z uváděných technologií je
páska svými konci trvale uložena v uzavřené kazetě, odkud stejně jako u
jednotek DAT je po umístění do pracovní kazety "načtena" sadou kladek tak, aby
obepínala rotační záznamovou hlavu. Proto je i tento typ jednotek vybaven
mechanismem pro vysunutí kazety. Cena jednoho média s kapacitou 50 GB se
pohybuje okolo 4 560 Kč bez DPH, což znamená náklady na 1 MB přibližně 0,09 Kč
bez započtení pořizovací ceny jednotky. Samotná mechanika je v popsaném balení
nabízena spolu se 3letou zárukou za 109 790 Kč bez DPH.
Mechaniky typu DLT
Poslední typ dnes popisovaných páskových jednotek nese označení DLT.
Konstrukčně jde o zcela odlišné zařízení, které se nepodobá žádnému z
předchozích účastníků. Modelová řada firmy Quantum nabízí celkem 3 verze
mechanik. První s označením DLT2000XT s dostupnými kapacitami 15, resp. 30 GB,
další model DLT4000 dovoluje využít kapacitu 20/40 GB a konečně prozatím
nejnovější model DLT7000 kapacitu 35/70 GB, ve všech případech samozřejmě opět
s možností využití hardwarové komprese 2 : 1.
Testovaná verze Quantum DLT4000 (obr. 4) byla zapůjčena znovu od společnosti
ServoData Praha. Dodána byla v interním provedení a samozřejmě vybavena
rozhraním SCSI-2 Fast. Vnější rozměry jednotky ji předurčují výhradně pro
montáž do 5,25" pozic, které ovšem díky své stavební výšce zabere hned dvě
současně. Charakteristické přenosové rychlosti jsou u této jednotky 1,5 MB/s
při zápisu nekomprimovaných dat a 3 MB/s s využitím komprimace. Dále je k
dispozici z poměrně stručných technických dat údaj o rychlosti dat po sběrnici,
která činí 10 MB/s v synchronním režimu. Rychlostní parametry posuvu pásky sice
uváděny nejsou, ovšem střední přístupová doba má hodnotu okolo 68 sekund. Z
běžných provozních parametrů jsou k dispozici již jen hodnoty životnosti
jednotky mezi poruchami, která činí klasických 200 000 hodin. Dále je to
životnost záznamové hlavy, jež u jednotky DLT4000 disponuje 10 000 hodinami a u
mechaniky DLT7000 až 30 000 hodinami. Hodnota akustického hluku u jednotky
DLT4000 je udávána 35 dB(A), zatímco výkonnější mechanika DLT7000 generuje
hladinu hluku 43 dB(A). Svou činnost indikuje přitom jednotka celou sadou
LED-diod, z nichž každá je určena pro zvláštní účel. To obsluze poměrně
usnadňuje život, neboť si nemusí pamatovat, jaký typ blikání které diody co
znamená.
Jak již bylo řečeno, kapacita pásek u modelu DLT4000 je 20, respektive 40 GB s
kompresí. Ukládání dat na pásku je zajištěno prostřednictvím formátu DLTtape IV
s označením "128 Track Serial Serpentine". Jednotka je samozřejmě schopna
zvládnout i starší verze datových formátů DLT, jako je DLTtape III se základní
kapacitou 2,6, 6 GB a kapacitou 10 GB, která již podporuje kompresi dat. Dále
je mechanika schopna zpracovat formát DLTtape IIIXT s nekomprimovanou kapacitou
15 GB. Vlastní formát DLTtape IV je sice používán také u modelu DLT7000, avšak
s formátem "208 Track Serial Serpentine", který dovoluje uložit až 35 GB dat
bez komprese a navíc využívá odlišnou metodu pro ukládání záznamů na
jednotlivých stopách. Ta má za úkol zvýšit spolehlivost ukládaných dat a snížit
možný pokles magnetizace. Výsledkem tedy je, že zatímco mechanika DLT4000
zapisuje na pásku data s hustotou 82 000 bitů na palec, modernější jednotka
DLT7000 využívá vyšší hustoty 86 000 bitů na palec. Oba způsoby záznamu pak
shodně používají kódovací metodu RLL 2,7 a kompresi dat standardu DLZ. V obou
případech je udávána shodná trvanlivost média v podobě 1 milionu průchodů, což
odpovídá 15 000 užití. V návaznosti na zmíněné parametry je pak udávána délka
života záznamů na pásce 30 let. I tentokrát je kompaktní kazeta vybavena
ochrannými prvky proti přístupu k pásce a náhodnému zápisu. Zásadní rozdíl
oproti všem předchozím typům médií je v tom, že kazeta obsahuje pouze jedinou
cívku druhá je pevnou součástí mechaniky (obr. 5). To znamená, že speciální
zaváděcí mechanismus musí po vložení kazety "vtáhnout" pásku do jednotky tak,
aby procházela okolo záznamové hlavy a navíjela se na interní cívku. Ačkoli se
tato procedura může zdát složitější, skutečností je přesnější, jednodušší a
kratší vedení pásky mechanikou, což znamená snížení rizika zamotání. Z dostupné
katalogové ceny 4 170 Kč bez DPH a maximální kapacity 40 GB lze odvodit náklady
na uložení 1 MB dat 0,10 Kč, samozřejmě opět bez zahrnutí ceny samotné
jednotky. Náklady na mechaniku samotnou jsou 107 100 Kč bez DPH a poskytovaná
záruka je 3letá.
Nemagnetické technologie záznamu
Protože páskové technologie, využívající magnetickou cestu záznamu dat, nejsou
zdaleka jedinými, které splňují požadavek testu na schopnost uložit alespoň 2
GB dat, jsou součástí přehledu i některé další typy mechanik. Byť možná nejsou
vždy v oblasti zálohování typickým řešením, mají často řadu výhod. Příkladem
může být daleko rychlejší přístup k datům, vysoká rychlost zápisu i čtení, dále
možnost přepisování dat na tomtéž místě, což sice znamená úsporu místa, ale
naopak ztrátu možnosti vracet se k vývojovým fázím souborů, jako tomu je u
sekvenčního způsobu záznamu na páscích. Na druhou stranu bývá podstatně
jednodušší manipulace s médii, neboť je tvoří disky, odolné vůči "zašmodrchání"
v jednotce a mnohdy díky svým obalům i vůči méně šetrnému zacházení ze strany
uživatele. Výhodou rovněž je, že v prostředí Windows NT se následující typy
mechanik hlásí jako běžné pevné disky, čímž se výrazně usnadňuje manipulace s
daty. Při snaze o využití v automatickém procesu zálohování je však nutné
pořídit speciální programové vybavení, neboť "MS Backup", jenž je standardní
součástí MS Windows NT, spolupracuje pouze s páskovými jednotkami.
Magnetooptické jednotky
Ačkoli se magnetooptické jednotky vyrábějí v několika provedeních i kapacitách,
lze na našem trhu najít i varianty, jež vyhovují záměrům testu. Oba zapůjčené
exempláře pocházejí od společnosti A&A Brno.
První z nich je mechanika Maxoptix T5-2600 (obr. 6), která byla zapůjčena v
externím provedení. Je vybavená rozhraním SCSI-2. Jak odpovídá jejímu typovému
označení, nabízí uživateli kapacitu až 2,6 GB pro uložení dat. Z hlediska
výkonových parametrů je jednotka charakterizována maximální rychlostí čtení 6
MB/s a dále rychlostí zápisu, která dle použitého typu záznamu MO nebo LIMDOW
(Light Intensity Modulation Direct Over-Write) je buď 2,17 MB/s nebo až 3,5
MB/s. Rychlost přenosu dat na sběrnici dosahuje 5 MB/s v asynchronním a 10 MB/s
v synchronním režimu. Vlastní médium rotuje rychlostí 3 868 otáček za minutu a
střední přístupová doba je charakterizována časem 19 ms. Jednotka je samozřejmě
vybavena i vyrovnávací pamětí o kapacitě 1 024 kB. S ohledem na použitou
technologii záznamu dat lze očekávat i velmi příznivou odolnost vůči otřesům.
To potvrzují hodnoty 35 G během činnosti s pulzem 3 ms a 50 G v klidovém stavu
s délkou šoku 11 ms. Střední doba mezi poruchami je opět udávaná hodnotou 200
000 hodin.
Jak již bylo uvedeno, Maxoptix T6-2600 je schopen uložit celkově na optický
disk 2,6 GB dat při kapacitě sektoru 1 024 bytů, respektive 2,3 GB při
velikosti sektoru 512 kB. Důležitým faktem přitom zůstává, že jde o oboustranný
disk, který je však nutné ručně otáčet. To předurčuje tento způsob zálohování
spíše pro individuální nasazení, nebo je třeba pro automatický provoz uvažovat
o některé MO knihovně s podavačem. Z hlediska médií je plně zachována
kompatibilita se staršími MO systémy a jednotka bez problémů zpracuje i disky s
kapacitami 1,3, 1,0 GB a také standard 650 MB. Neméně důležitým parametrem je i
dostupnost dat, která by měla být zaručena po dobu 30 let a médium jako takové
dovoluje i více než 100 milionů zápisů. Z uváděné katalogové ceny originálního
média o kapacitě 2,3 GB s velikostí sektoru 512 kB, která je 1 285 Kč bez DPH,
lze určit náklady na uložení 1 MB dat ve výši 0,55 Kč bez zahrnutí ceny
mechaniky. Při použití média Verbatim (1 170 Kč bez DPH) s kapacitou sektoru 1
024 Bytů (2,6 GB) je možné dosáhnout nákladů na 1 MB pouhých 0,44 Kč. Prodejní
cena jednotky samotné dosahuje hodnoty 58 905 Kč bez DPH a je na ni poskytována
záruka 2 roky.
Druhá ze zapůjčených mechanik nese typové označení T6-5200 (obr. 7), nabízí
tedy dvojnásobnou kapacitu než předchozí model. Samozřejmě i tentokrát jde o
oboustranná média, která je nutno ručně obracet. Technickými parametry se velmi
podobá předchozímu typu. V testu se jednalo konkrétně o interní provedení,
schopné přenášet data z disku i na disk v rozmezí od 2,85 do 5,88 MB/s.
Přenosové parametry na sběrnici však jsou totožné jako u modelu 2600, protože i
tento typ je vybaven rozhraním SCSI-2. Rychlost otáčení vlastního média však
dosahuje u tohoto modelu "pouze" 2 942 otáček za minutu. Střední přístupová
doba je ale charakterizována lepším časem 10,2 ms a lepší je i kapacita
vyrovnávací paměti o velikosti 4 MB. Zachována zůstává i odolnost jednotky vůči
otřesům, stejně jako střední doba mezi poruchami a kompatibilita se staršími
záznamovými médii. Média, určená výhradně pro tento model mechaniky, rovněž
disponují různou velikostí sektorů. V případě použití kapacity 512 Bytů na
sektor lze dosáhnout celkové kapacity 4,1 GB. Zdvojnásobením objemu dat na
sektor stoupá kapacita na 4,8 GB a dalším zdvojnásobením, tedy 2 048 byty na
sektor, lze dosáhnout plných 5,2 GB. Náklady na uložení 1 MB dat či-ní při
použití disku Verbatim (2 580 Kč bez DPH) pouze 0,48 Kč. Pořizovací cena
samotné mechaniky pak dosahuje celkem úctyhodných 76 580 Kč bez DPH.
Jednotky DVD-RAM
Dalším typem optického záznamového zařízení, které by před sebou mělo mít
zajímavou budoucnost, je mechanika DVD-RAM. Obecně jednotky typu DVD (Digital
Versatile Disk) navazují a především rozšiřují přednosti klasických disků
CD-ROM, takže snad není nutné nějak zvláště popisovat princip jejich činnosti
nebo způsob ovládání. Pro náš test se tento typ jednotek však stává zajímavým
proto, že dostupnou kapacitou překonává zadanou hranici.
Do testu byla společností A&A Brno zapůjčena interní jednotka Toshiba DVD-RAM
SD-W1101 (obr. 8). Tato mechanika nabízí možnost uložit na jednostranné médium
až 2,6 GB dat. Jednotka je určena k připojení na sběrnici typu SCSI-2 pomocí
50pinového interního plochého kabelu. Vzhledem k tomu, že z pohledu systému jde
opět o "pouhé" diskové zařízení, není pro ně třeba instalovat žádné dodatečné
ovladače. Tedy alespoň v případě, že budeme mechaniku používat jen ke čtení
videodisků DVD, DVD-ROM, DVD-R a DVD-RAM. V případě plánovaného použití pro
zápis se již situace mění. Výkonové parametry charakterizuje ustálený datový
tok 1 350 kB/s a přenosová rychlost na sběrnici 10 MB/s. Přístupová doba se
samozřejmě liší dle zpracovávaného typu média a u disků DVD-RAM je 180 ms, u
médií DVD-ROM 260 ms a při čtení CD-ROM disků se 16násobnou rychlostí 150 ms. Z
hlediska datové kompatibility je jednotka schopna pracovat formáty DVD-RAM
(číst i zapsat), DVD-R (číst), DVD-ROM, DVD Video, CD-DA, CD-G, CD-ROM, CD-ROM
XA, CD-Text, CD-R (číst), CD-R/W (číst), CD-I Ready, CD--I, CD-I Bridge
(Photo-CD, Video-CD) a Multi Session (Photo-CD, CD-Extra). Znamená to tedy, že
jde o široce využitelnou jednotku, která se spíše hodí pro individuální
použití. Důvodem je i to, že pro ukládání dat na mechaniky takovéhoto typu je
nezbytné používat speciální software (v jednom z předchozích testů byl dodán
Write DVD! 1.0), jenž vyžaduje ruční sestavení obsahu budoucího disku, což je
skutečnost, která komplikuje možnost využití pro automatické zálohování.
Vlastní disky pro systém DVD--RAM (obr. 9) jsou ukryty v plastové kazetě, takže
na první po-hled připomínají známé PD disky firmy Panasonic. Disk se také i s
obálkou vkládá do mechaniky, která je ale konstrukčně uzpůsobena na vložení jak
DVD--RAM disku v obálce, tak klasických DVD-disků bez kazety. V nabídce
společnosti A&A lze nalézt dva druhy médií. Jednostranné o kapacitě 2,6 GB a
dvoustranné s kapacitou 5,2 GB. První z nich je nabízeno za 1 167 Kč bez DPH,
což znamená náklady na 1 MB okolo 0,44 Kč. Větší z médií, které je nutno v
jednotce ručně obracet, je nabízeno za 1 555 Kč bez PDH, což znamená
nákladovost 0,29 Kč/MB. Jednotka samotná je k dispozici za celkem přijatelnou
cenu 23 555 Kč bez DPH.
9 0884 / orn
Knihovny a jukeboxy
Zařízení nazývaná knihovny a jukeboxy tvoří další stupeň v zálohování, a to
především z hlediska dostupné kapacity, která se mnohdy posouvá o několik řádů
dále. Nejčastěji jde o mechanicko-elektronické celky, které jako jeden ze svých
základních kamenů využívají některé z uvedených, ale i jiných technologií
záznamu dat. Podstatou knihoven je automatická výměna médií v záznamových
zařízeních tak, aby se uživatel mohl soustředit na cíl své operace a nemusel
sám prohledávat jednotlivé pásky, CD, MO disky apod. S tím bývá samozřejmě
spojeno i softwarové vybavení, které mnohdy tvoří nezanedbatelnou část
pořizovacích nákladů. Příkladem takovéhoto velkokapacitního archivačního
zařízení je i jukebox Pioneer DRM-5004X, který zapůjčila chrudimská společnost
CoProSys.
Datové jukeboxy mají samozřejmě mnoho společného se známými hracími skříněmi.
Jednotlivé disky jsou uloženy ve svých pozicích, a v případě požadavku je
vybrán odpovídající z nich a dopraven ke čtecí mechanice. Odlišnost spočívá
jednak částečně v konstrukčním uspořádání, ale především v tom, že
představovaný model jukeboxu může být vybaven až čtveřicí mechanik se 4násobnou
rychlostí čtení. Nejde však pouze o mechaniky CD-ROM, určené pro čtení, ale i o
jednotky CD-R, dovolující vytváření kopií, případně zálohování. Na přání lze
dle posledních informací upgradovat čtecí mechaniky i na jednotky DVD.
Samostatně stojící skříň (obr. 10) s rozměry menší ledničky (452 x 506 x 1 159
mm) dokáže ukrývat až 500 CD-disků v neustálé pohotovosti, což představuje
celkem úctyhodnou kapacitu 320 GB dat. Média mohou být rozdělena do 5 skupin a
jsou vždy po 100 kusech umístěna v samostatně vyměnitelných boxech. Mechanizmus
pro obsluhu CD-disků (obr. 11) tvoří jednak "výtah" a dále hlava se speciálním
podavačem. Bezpečný provoz pro obsluhu zajišťují kontrolní spínače v čelních
dveřích, které přeruší ihned činnost zařízení při nežádoucím otevření za chodu.
Samozřejmě je umožněno i mechanické zamčení dveří a tím zvýšení zabezpečení
uložených CD-disků před nenechavci.
Z hlediska dalších technických specifikací je nutné uvést, že přenos dat z
jukeboxu se realizuje prostřednictvím rozhraní SCSI-2, které obsluhuje jak
vlastní srdce zařízení changer, tak i jednotlivé čtecí/zapisovací mechaniky.
Protože jukebox samotný není přímo vybaven síťovým rozhraním, využívá jako
prostředníka pro komunikaci klasický počítač (server). Omeze-ní toku dat je
dáno rychlostí mechanik a představuje tedy hodnotu okolo 600 kB/s jak při
čtení, tak i zápisu. Samotná výměna disku v jednotce trvá přibližně okolo 32
sekund, prosté vložení disku do prázdné mechaniky okolo 16 sekund. Podporována
je opět celá řada datových formátů, zajišťující možnost nasazení v různých
operačních systémech, mezi nimiž nechybí ani DOS, Windows 3.x/95/98/NT,
Macintosh, OS/2, Novell, UNIX, HP, DEC, ODF/Alpha, Sun OS, Solaris a AIX.
Testovaná varianta jukeboxu nese typové označení 2R-1W, což znamená přítomnost
dvou jednotek pro čtení a jedné zapisovací. Tomu pak také odpovídala i varianta
obslužného programu SmartCD AR-5004, který byl určen pro operační systém
Windows NT. Zároveň je nabízena i verze NLM pro další operační systémy.
Jednotlivé varianty vybavení jak hardwarem, tak i softwarem se pak samozřejmě
liší prodejní cenou.
Z hlediska manipulace s disky je třeba upozornit na nutnost výhradní obsluhy
prostřednictvím obslužného programu. V něm se v přehledné stromové struktuře
určí, který disk má být vyjmut, na jakou pozici bude zařazen nový disk, zda má
být se-znam jeho souborů zahrnut do databáze apod. Obsluha je pak
prostřednictvím dialogových oken vyzývána k příslušným krokům, včetně otevření
skříně. Při manipulaci s diskem není nikdy přímo možné zakládat jej do pozic,
ale výhradně do podávacího mechanismu, který ho uloží neomylně na správnou
pozici. Totéž samozřejmě platí i pro vyjímání disku. Jak jsem již poznamenal,
lze při vybavení jukeboxu alespoň jednou zapisovací mechanikou tvořit i kopie
CD-disků. Pro tento případ je samozřejmě nutné založit do útrob alespoň jedno
dosud nezapsané médium. Řídicí systém pak ovšem i o takovém disku ví a pokud je
formou "dávkového" příkazu v obslužném programu požadováno kopírování, použije
jej jako cíl záznamu. V případě, že není k dispozici žádný čistý disk, je
samozřejmě takovýto požadavek okomentován příslušným hlášením a výzvou k
založení prázdného média. Jak je tedy patrné, uživatelé přistupující po síti k
datům mohou systém využívat jako hotový archiv, zatímco obsluha serveru může
využívat i dalších dostupných funkcí, včetně zápisu dat.
Zařízení tohoto typu může být s velkým úspěchem využíváno právě v oblasti
dlouhodobé archivace velkého objemu dat, ovšem zároveň je nutné upozornit, že
zdaleka nejde o malé pořizovací náklady. Prodejní cena pro koncového zákazníka
je u testované varianty jukeboxu 646 005 Kč bez DPH a programové vybavení,
schopné tuto variantu obsloužit a využít, přijde na dalších 304 495 Kč bez DPH.
Což v součtu činí bezmála milion korun.