Hlavní navigace

Chcete řídit NÚKIB?

21. 1. 2020

Sdílet

 Autor: Fotolia
Vláda ČR hledá nového ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jaké jsou podmínky?

Náplní nového ředitele bude zejména komplexně koordinovat a řídit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), rozvíjet a vykonávat činnosti NÚKIB v souladu s úkoly a obecnými zásadami stanovenými zákonem, přijímání rozhodnutí v rámci povinností NÚKIB; sestavovat a plnit rozpočet NÚKIB a zajišťovat jeho účinnou správu v souladu se zákonem a zásadami řádného finančního řízení a rozvíjet spolupráci mezi NÚKIB a jednotlivými subjekty na národní a mezinárodní úrovni.

Pracovat bude v Brně a v Praze s nástupem 1. dubna letošního roku. Platové zařazení bude v 16. platové třídě, tedy s maximálním platem 53010 korun, plus různé odměny a příplatky.

Povinné požadavky na pracovní místo:

 • státní občanství ČR;
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • bezúhonnost – za bezúhonného se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných nebo pro trestný čin proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
 • v uplynulých 15 letech nejméně 5 let v řídící funkci (pozici), z toho nejméně 1 rok alespoň ve 2. stupni řízení (ve smyslu ustanovení § 124 odst. 3 zákoníku práce);
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni;
 • oprávnění seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenu kopií platného osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“ – tento požadavek musí být splněn v době podání přihlášky uchazeče do výběrového řízení;
 • oprávnění seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Přísně tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenu kopií platného osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti. Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování;
 • lustrační osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971).


Požadované znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení):

 • velmi dobré řídící, organizační a komunikační schopnosti;
 • analytické a koncepční myšlení;
 • časová flexibilita a zkušenost s řízením kolektivu;
 • orientace v právních předpisech České republiky a Evropské unie s dopady na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, zejména na zákon č. 181/2014 Sb., zákon č. 412/2005 Sb.

Písemnou přihlášku a požadované doklady, včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 28. února 2020 do 12 hod. na adresu: Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Obálka, resp. datová zpráva obsahující písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů musí být označena slovy „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost“.

soutez_casestudy

Uchazeči splňující stanovené podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.

Zájemcům o politicky poměrně exponovanou židli přejeme štěstí.

Byl pro vás článek přínosný?