Hlavní navigace

Školení IT v českých organizacích

23. 7. 2012

Sdílet

 Autor: © drubig-photo - Fotolia.com
Míra využívání školení významně souvisí s velikostí sledovaných organizací, kdy organizace s vyšším počtem zaměstnanců využívají školení ve větší míře.

Otázky související s využíváním školení v oblasti IT byly v rámci realizovaného výzkumného šetření sledovány jako služba, kterou sledovaným organizacím poskytují externí specializované subjekty.

Předmětem výzkumu byly školicí služby poskytované IT specialistům, tedy pracovníkům IT oddělení. Záměrně byla ponechána stranou školení určená pro koncové uživatele, neboť jejich charakter bývá diametrálně odlišný; jiné jsou rovněž jejich cíle, nemluvě o rozličných kritériích pro výběr konkrétních kurzů a rozhodování o tom, kteří zaměstnanci se takovýchto školení zúčastní.

V případě odborných školení poskytovaných externími subjekty tak jde téměř výlučně o kurzy poskytované buď specializovanými (autorizovanými, certifikovanými) školicími středisky, nebo přímo samotnými dodavateli jednotlivých technologií, kteří poskytují takový typ školení v rámci svých služeb nebo jako součást komplexnějších projektů – typicky při implementacích či migraci.

Obecně tedy platí, že externě poskytovaná odborná školení využívá celkem 67 % organizací. Uvedený údaj vypovídá o obecné penetraci a v tomto případě nezohledňuje počet realizovaných kurzů ani počet pracovníků, kteří se takovýchto školení účastnili.

Současně je z dosažených výsledků výzkumu patrné, že z dlouhodobého hlediska byl tento typ školení vždy využíván poměrně vysokým počtem subjektů – od roku 2001 podíl takových organizací vždy přesahoval sedmdesátiprocentní hranici.

Nicméně ve srovnání s loňským údajem se podíl organizací využívajících služeb externích školicích firem pro edukaci IT profesionálů snížil ze 78 procent, tedy o 11 procentních bodů, což představuje čtrnáctiprocentní pokles.

Na velikosti závisí
Z podrobnější analýzy je patrné, že míra využívání školení významně souvisí s velikostí sledovaných organizací, kdy podniky s vyšším počtem zaměstnanců využívají školení ve větší míře než subjekty s méně pracovníky.

Z dat konkrétně vyplývá, že zatímco mezi nejmenšími subjekty zaměstnávajícími méně než 100 praacovníků využívá školení v oblasti IT přibližně polovina organizací (57 %), mezi středně velkými subjekty (tedy mezi organizacemi zaměstnávajícími 100–999 pracovníků) představuje podíl subjektů využívajících školení přibližně tříčtvrtinovou většinu (činí 64–88 % podle konkrétní velikostní podskupiny).

Ve srovnání s předchozími lety je patrný zvýšený podíl nejmenších organizací, které realizují IT školení; v tomto ohledu jde podle všeho o efekt operačních programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a posilování konkurenceschopnosti podniků.

Významná část ze školení realizovaných v nejmenších subjektech byla uskutečněna právě díky této podpoře. Další diference jsou patrné při porovnání jednotlivých vertikál, kdy instituce finančního sektoru využívají školení pro své IT profesionály ve větší míře než ostatní organizace (75 procent).

Z ostatních souvislostí stojí za zmínku skutečnost, že školení využívají ve větší míře organizace, které jsou držiteli certifikátu ISO 900x; podíl organizací využívajících externí školení mezi držiteli ISO 900x je o devět procentních bodů vyšší než mezi ostatními subjekty.

Převládá spokojenost
O vysokém standardu těchto školení svědčí skutečnost, že většina dotazovaných (96 %) je s průběhem a efektem těchto školení spokojena, přičemž přibližně dvě pětiny (40 %) zástupců zkoumaných organizací jsou v této souvislosti dokonce velmi spokojeny.

Nespokojenost tedy vyjadřují jen čtyři dotazovaní ze sta; nejméně spokojenými jsou přitom zástupci největších organizací. Mezi další významné faktory určující míru spokojenosti s poskytovateli školení patří vysoká odborná úroveň jednotlivých lektorů a praktická využitelnost získaných poznatků.

Vysokou míru spokojenosti s využívaným typem školení a jeho přínos dokládá také zájem o využívání podobných školení v budoucnu, který projevili zástupci 71 % zkoumaných subjektů.


Byl pro vás článek přínosný?