Hlavní navigace

Informační technologie v ČR - jak si stojíme?

13. 6. 2010

Sdílet

1) IT odborníci

Na základě klasifikace zaměstnání ISCO 88 se mezi IT odborníky řadí Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky (dále jen VT) a Techničtí pracovníci v oblasti VT. Zdrojem dat pro počty IT odborníků je Výběrového šetření pracovních sil (roční průměry). Základní ukazatele o IT odbornících jsou dostupné od roku 1993. Výše mezd IT odborníků byla získána ze Strukturální mzdové statistiky. Uváděná data týkající se mezd nejsou dopočtena na celkovou populaci; vztahují se ke vzorku šetření, který čítá cca 1,7 mil zaměstnaných osob.

•    V roce 2009 bylo v Česku jako IT odborník zaměstnáno více jak 114 tisíc osob a  na celkovém počtu zaměstnaných v ČR se podíleli 2,3 %.
•    V průběhu let docházelo ke snižování počtu žen mezi IT odborníky. Zatímco v roce 1993 bylo mezi IT odborníky 36 % žen, o šestnáct let později, v roce 2009, jich bylo již pouhých 11 %. Tento výrazný pokles počtu žen mezi IT odborníky lze pravděpodobně připisovat mimo jiné i rychlému rozvoji informačních technologií a tím i zvýšeným nárokům na rozvoj znalostí spojený s časem a flexibilitou zaměstnaných.
•    Mezi IT odborníky až do roku 2008 mírně převažovalo zastoupení osob se středoškolským vzděláním s maturitou, například v roce 2008 jich bylo 49 %. V roce 2009 bylo však poprvé vyšší zastoupení IT odborníků s terciárním vzděláním, kterých bylo 48 % oproti 44 % středoškolsky vzdělaných. Významné jsou rozdíly ve vzdělání IT odborníků podle jednotlivých skupin zaměstnání, ty jsou dané rozdílným charakterem práce a tím i jinými požadavky na vzdělání. Ve skupině Vědci a odborníci v oblasti VT bylo v roce 2009 zaměstnáno 68 % osob s terciárním vzděláním a oproti tomu mezi Technickými pracovníky ve VT bylo zaměstnáno ve stejném roce pouze 30 % takto vzdělaných osob.
•    V roce 2009 bylo v Česku zaměstnáno 27,6 tisíc osob majících vzdělání v oboru Informatika  jako IT odborník jich však pracovalo 18,7 tisíc. Na populaci IT odborníků se osoby se vzděláním v oboru Informatika podílejí 16 %. Mezi IT odborníky dominují osoby se vzděláním v oboru „Technika a technická řemesla“, takových je 50,8 tisíc což činí 44 % IT odborníků.
•    V roce 2009 se průměrný hrubý měsíční plat IT odborníka pohyboval těsně pod hranicí  44 tisíc korun. O sedm let dříve, v roce 2002, činila hrubá měsíční mzda IT odborníka něco málo přes 26 tisíc korun. Vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu mají Vědci a odborníci v oblasti VT, kteří v roce 2009 pobírali více jak 49 tisíc korun. Mzda technických pracovníků ve VT byla v tomto roce 36 tisíc korun.
•    V roce 2009 dosáhl průměrný plat mužů na pozicích IT odborníků téměř 46 tisíc korun a v případě žen činil necelých 36 tisíc. Průměrná mzda žen zaměstnaných na IT pozicích, se tak pohybuje na cca třech čtvrtinách mzdy mužů, konkrétně se jedná o 78 %.
•    Rozdíl průměrného platu IT odborníků zaměstnaných v podnikatelské a nepodnikatelské sféře činil v roce 2009 více jak 17 tisíc korun ve prospěch sféry podnikatelské, což by se dalo popsat také tak, že IT odborník zaměstnaný v nepodnikatelské sféře pobíral pouhých 61 % platu IT odborníka zaměstnaného v podnikatelské sféře.

Podrobné informace k této statistice naleznete na:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/lidske_zdroje_v_informacni_spolecnosti_it_odbornici


2) Studenti vysokých škol v oborech IT

Data pro statistiku studentů a absolventů vysokých škol pocházejí ze zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který je jako příspěvková organizace přímo řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

•    V roce 2008 studovalo vysokou školu v oboru Informatika téměř 14 tisíc osob a na celkovém počtu vysokoškolských studentů zaujímali studenti tohoto oboru podíl 3,7 %. Oproti roku 2002 vzrostl sice jejich počet o 56 %, zastoupení Informatiky na všech studentech se od roku 2002, kdy tento podíl činil 3,5 %, však nijak výrazně nezměnilo.
•    Téměř stejným tempem jakým narůstal počet studentů informatiky, narůstal i počet žen studujících tento obor. V roce 2002 studovalo informatiku více jak 1 200 žen a v roce 2008 jich bylo již 1 870. Zastoupení žen na studentech informatiky se však za sledované období nijak výrazně nezměnilo, kdy v roce 2002 zaujímaly studentky na všech studentech informatiky podíl 13,9 % a v roce 2008 byl tento podíl 13,7 %.
•    Není nikterak překvapivé, že při neustálém nárůstu počtu studentů narůstá i počet absolventů. V případě oboru informatika vzrostl počet absolventů mezi lety 2002 až 2008 o více jak 1 500 osob, kdy v roce 2002 absolvovalo v tomto oboru cca 900 studentů a v roce 2008 jich bylo téměř 2 500.
•    V roce 2008 studovalo vysokou školu v České republice 32 700 osob s cizí státní příslušností a více jak 1 700 těchto cizinců bylo zapojeno do vysokoškolského studia v oboru informatika. Cizinci se tak na všech studentech tohoto oboru podíleli 13 %. Oproti roku 2002 se zastoupení cizinců studujících informatiku zvýšilo o 7 procentních bodů. Pokud se zaměříme na absolventy oboru informatika z řad zahraničních studentů, zjistíme, že se za sledované období jejich podíl na všech absolventech tohoto zaměření významně zvýšil a to z 1 % v roce 2002 na 11 % v roce 2008. V roce 2008 absolvovalo informatiku v České republice 283 cizinců.

Podrobné informace k této statistice naleznete na:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokoskolskeho_studia_v_oboru_informatika

3) Využívání informačních technologií v populaci

Informace o informačních technologiích v domácnostech a mezi jednotlivci pocházejí z „Výběrového šetření o informačních a komunikačních technologií v domácnostech a jejich využívání  jednotlivci“, které je v ČR realizováno jako příloha Výběrového šetření pracovních sil prováděného ČSÚ. V roce 2009 proběhlo šetření ve 2. čtvrtletí, na otázky v dotazníku odpovědělo cca 8,8 tis. jednotlivců starších 16 let.
•    V roce 2009 bylo v České republice vybaveno 54 % domácností osobním počítačem, 49 % internetem a 44 % internetem vysokorychlostním. Oproti roku 2005 došlo k významnému nárůstu podílu domácností vybavených všemi zmíněnými technologiemi, nejvyšší nárůst však byl zaznamenán v případě vysokorychlostního připojení k internetu, které mělo v roce 2005 pouhých 5 % domácností.
•    V roce 2009 využívalo osobní počítač 59 % a internet 56 % jednotlivců starších 16 let. Lze konstatovat, že více je internet i počítač využíván muži než ženami, osobami v mladším věku a také těmi, kteří mají vyšší vzdělání. Ve zmíněném roce používalo například osobní počítač 92 % jednotlivců z věkové skupiny 16-24 let, ale pouze 40 % jednotlivců ve věku 55-64 let. Mezi vysokoškolsky vzdělanými osobami pak bylo 90 % uživatelů osobního počítače a mezi populací osob se základním vzděláním pouze 11 %.
•    Nejvíce frekventovanou činností prováděnou na počítači bylo v roce 2009 kopírování nebo přesun souborů či složek, tuto činnost vykonávalo 49 % jednotlivců starších 16 let. Naopak nejméně časté je vytváření programů, které vytvářelo 5 % sledované populace. Mezi další sledované činnosti prováděné na počítači patřilo „použití nástroje kopírovat/ vložit v rámci dokumentu“ (42 %), „použití základních aritmetických vzorců“ (32 %), „komprimování souborů“ (28 %) a „připojení a nainstalování nového zařízení“ (25 %).

Podrobné informace k této statistice naleznete na:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?