Hlavní navigace

Postavení ICT sektoru v ekonomice České republiky

15. 6. 2010

Sdílet

Český statistický úřad ve své aktuální zprávě popisuje, že v roce 2008 působilo v ICT sektoru v České republice celkem 31 tis. ekonomických subjektů. 80 % (25 tis.) z nich bylo aktivních ve skupině odvětvích spadajících pod IT služby. Více jak ¾  (19 tis.) ekonomických subjektů působících v IT službách tvořili podnikatelé (OSVČ).

V roce 2008 bylo v České republice zaměstnáno v ICT sektoru celkem 150 tis. osob (111 tis. v r. 2000 a 93 tis. v r. 1995) a jejich podíl na celkové zaměstnanosti v České republice dosáhl 2,8 % (2,2 % v r. 2000 a 1,8 % v r. 1995). Téměř polovina osob pracujících v ICT sektoru byla v roce 2008 zaměstnána v IT službách (73,6 tis.). Ve výrobě ICT, ICT průmyslu, pracovalo ve stejném období 54,5 tis. osob a v telekomunikačních službách pak 22,2 tis. osob. Na rozdíl od ICT průmyslu je většina pracovníků v IT službách zaměstnána v malých podnicích (52 %). V roce 2008 dokonce 19 % všech zaměstnaných v IT službách tvořili podnikatelé.

Počet osob v ICT průmyslu v posledních 3 letech (2005-2008) vzrostl o čtvrtinu, tj. kromě Zpracování druhotných surovin (OKEČ 37) relativně nejvíce ze všech odvětvích ve zpracovatelském průmyslu. V roce 2008 se tak výroba ICT podílela 3,8 % na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu – 2krát větší podíl než v roce 1995. Počet osob pracujících v IT službách v posledních 3 letech (2005-2008) vzrostl dokonce o třetinu (18,1 tis. osob). Naopak klesal počet zaměstnanců v telekomunikacích a to především mezi roky 1997 až 2004 z 32,9 tis. na 22,8 tis.

Hodnota produkce vytvořená v ICT sektoru vzrostla od r. 1995 v běžných cenách 10krát a v r. 2008 činila 734 mld. Kč, tj. 7,6 % z celkové produkce realizované v ČR. Rostla tak v běžných cenách 3,6krát rychleji než produkce v České republice celkem. 61 % z finanční hodnoty produkce vytvořené v celém ICT sektoru tvořila výroba ICT (ICT průmysl), tj. 2krát více než v telekomunikačních službách, které se podílely na produkci ICT sektoru 20 %. Na  IT služby pak zbývalo 19 %.

V samotném ICT průmyslu vzrostla od r. 1995 produkce více jak 18krát – daleko nejvíce ze všech sledovaných odvětvích zpracovatelského průmyslu – z důvodu poklesu cen ICT je tento nárůst ve stálých cenách na rozdíl od ostatních odvětvích ještě mnohem rychlejší. 86 % produkce vytvořené v ICT průmyslu se uskutečnilo v roce 2008 v zahraničních afilacích a 96 % v podnicích s 250 a více zaměstnanci.

ICT průmysl byl v roce 2008 co se týče finanční hodnoty vytvořené produkce po Automobilovém průmyslu (OKEČ 34) druhým nejvýznamnějším odvětvím (na úrovni 2místné OKEČ) ve zpracovatelském průmyslu. Jeho podíl na zpracovatelském průmyslu vzrostl z 2,1 % v roce 1995 na 11,9 % v roce 2008.

Česká republika spolu se Slovenskem a částečně i Maďarskem patří mezi státy OECD s nejrychleji rostoucím podílem výroby ICT na produkci  ve zpracovatelském průmyslu v letech 2000 až 2008. Ve všech vyspělých zemích OECD poklesl v letech 2000 až 2008 podíl ICT výroby na celkové produkci zpracovatelského průmyslu. V roce 2008 se tak Česká republika po Irsku, Maďarsku, Finsku a Koreji zařadila v tomto ukazateli na 5 místo mezi státy OECD.

Produkce IT služeb ve stejném období 1995 – 2008 vzrostla 9krát z 15,3 mld. Kč v běžných cenách v roce 1995 na 142,4 mld. Kč v roce 2008. Tento nárůst je stabilní po celé sledované období a kromě výše zmíněné výroby ICT patří k nejvýznamnějším v rámci všech odvětví podnikatelského sektoru.I přes poměrně významný (třetinový) pokles počtu zaměstnanců v telekomunikačních službách v letech 1995 –2008 vzrostla v tomto období finanční hodnota produkce vytvořená v tomto odvětví 4,5krát.

V roce 2008 se přidaná hodnota vytvořená v ICT sektoru v České republice na tvorbě HDP podílela 4,5 %, tj. o 2,3 p.b. více než v roce 1995. Podíl IT služeb na tvorbě přidané hodnoty v ICT sektoru byl 40 %, telekomunikačních služeb pak 45 %.

Od roku 2005 i přes obrovský nárůst produkce a pracovníků se podíl ICT průmyslu na hrubé přidané hodnotě vytvořené ve zpracovatelském průmyslu výrazně nemění a pohybuje se okolo 3,1 %, tj. pod průměrem většiny vyspělých zemí OECD. Výroba ICT se tak v České republice významně nepodílí na přidané hodnotě vytvořené ve zpracovatelském průmyslu.

Naopak v IT službách roste tvorba přidané hodnoty téměř po celé sledované období, z 7,9 mld. Kč v běžných cenách v roce 1995 na 65,6 mld. Kč v roce 2008, tj. 3,3krát rychleji než v celém podnikatelském sektoru a . Jestliže v roce 1995 se IT služby na HDP podílely 0,54 % tak v roce 2008 to bylo již 1,79 %. Podíl IT služeb na všech odvětvích služeb v podnikatelském sektoru vzrostl ve stejném období z 1,4 % na 4,2 %.

Tvorba přidané hodnoty v telekomunikačních službách vzrostla v běžných cenách z 20,4 mld. Kč v roce 1995 na 74,7 mld. Kč v roce 2008 a její podíl na HDP tak dosáhl 2,02 % - v roce 2003 to bylo ovšem 2,56 %.  Telekomunikační a  IT služby (=ICT služby) se tak dohromady podílely 3,81 % na HDP a 9 % na všech odvětvích služeb v podnikatelském sektoru.

ICT sektor se v roce 2008 podílel 9,4 % na celkových výdajích na výzkum a vývoj v České republice, tj. včetně výdajů na VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru. Na podnikatelském sektoru se ICT sektor v tomto ukazateli podílel 15,2 %. V posledních letech roste především význam výzkumu a vývoje v IT službách (vývoj softwaru) a naopak stagnují výdaje na VaV v ICT průmyslu.

Podíl ICT průmyslu na celkových výdajích na výzkumu a vývoj ve zpracovatelském průmyslu je v České republice jeden z nejnižší ze zemí OECD. Jestliže se u nás v posledních letech i přes obrovský nárůst produkce pohyboval podíl ICT průmyslu na celkových výdajích na VaV zpracovatelského průmyslu kolem 6 % tak ve vyspělých zemích OECD jako je Japonsko, Irsko, Švédsko, Rakousko, Kanada či Nizozemsko se pohyboval mezi 25 % a 30 % a v Koreji a Finsku dokonce mezi 55 % a 60 %.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?